123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 16.10.2020

Siriýaly hakyna tutma söweşijiler Azerbaýjanyň Daglyk-Garabag söweşine ýardam berýärmi?

Azathabar.com 

Bölünip aýrylan sebitiň üstünde birnäçe hepde bäri dowam edýän dartgynlylykda siriýaly hakyna tutma söweşijileriň Daglyk-Garabagda söweşýändigi baradaky habarlara garamazdan, Baku bilen Ankara Türkiýäniň Azerbaýjan üçin Siriýadan jeňçi toplandygy baradaky habarlary ret edýär. Siriýaly jeňçileriň kömek üçin Azerbaýjana ugradylýandygy baradaky ilkinji habarlar sentýabryň ahyrynda peýda boldy. Şeýle habarlar Siriýa urşy barada habar berýän döwürlerinde çeşmeler bilen aragatnaşygy ýola goýan Reuters... Читать дальше...

Marynyň söwdegärleri häkimiýetlerden bazarlaryň gaýtadan açylmagyny gazandylar

Azathabar.com 

Maryda karantin çäklendirmeleri sebäpli ýapylan welaýatyň Merkezi bazarynyň, şäheriň ‘Gök bazarynyň’, şeýle-de ‘Ak bazarynyň’ söwdegärleri üýşüp häkimlige bildiren arz-şikaýatlaryndan soňra, söwda nokatlarynyň gaýtadan açylmagyny gazandylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary maglumat berýärler.

“Potemkin pagta meýdany”: Lebapda TW-de görkezmäge niýetlenen ýörite gowaça meýdany bar

Azathabar.com 

Döwlet telewideniýesinde ýurduň gowaça meýdanlaryndan bol pagta hasylynyň ýygnalýandygy barada gaýtalanýan gürrüňlerden tapawutlylykda, Farabyň pagtaçy kärendeçileri pes hasyl sebäpli özleriniň döwlete bergidar çykmagyndan alada galýarlar. Ýöne döwlet telewideniýesinde bol hasylly pagta meýdanlary görkezilýär. Azatlyk Radiosynyň lebaply habarçysy döwlet mediasynyň tomaşaçylara “bol hasyl görkezmek ussatlygynyň” aňyrsynda ýatan mümkin bolan sebäpleri öwrendi. Onuň maglumatlaryna görä, lebaply häkimiýetler döwlet resurslaryny ulanmak arkaly... Читать дальше...
Daşoguzyň DZ-K/8 aýallar koloniýasynda koronawirus tutaşdy

Azathabar.com 

Daşoguzyň DZ-K/8 aýallar koloniýasynda koronawirus tutaşdy. Ölenler bar. Azatlygyň bu barada habar berýän korrespondentleri azyndan üç zenanyň ölümine degişli takyk ýagdaýlary anyklap bildiler. Olaryň biri 1973-nji ýylda doglan zenan sişenbe güni öldi. Ol 2013-nji ýylda neşe gaçakçylygynda aýyplanyp 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edilipdi. Onuň iki çagasy galdy. Azatlyk anonimlik şerti bilen gürleşen çeşmeleriniň gizlinligini saklamak we howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen türmede ýogalan aýallaryň... Читать дальше...

Marynyň söwdagärleri häkimiýetlerden bazarlaryň gaýtadan açylmagyny gazandylar

Azathabar.com 

Maryda karantin çäklendirmeleri sebäpli ýapylan welaýatyň Merkezi bazarynyň, şäheriň ‘Gök bazarynyň’, şeýle-de ‘Ak bazarynyň’ söwdagärleri üýşüp häkimlige bildiren arz-şikaýatlaryndan soňra, söwda nokatlarynyň gaýtadan açylmagyny gazandylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary maglumat berýärler. Ýatlatsak, koronawirusyň ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly girizilen çäklendirmeleriň arasynda, sebitlerdäki esasy bazarlar hem ýapylypdy. Şol bir wagtda... Читать дальше...

ABŞ-nyň koronawirus hadysalary 8 milliona ýetdi, sowuk howanyň ýaýrawy giňeltmeginden alada edilýär

Azathabar.com 

ABŞ-da koronawirus näsaglarynyň sany 8 milliondan geçdi, ýurtda her gün on müňlerçe adama wirus ýokuşýar we keselçilik barha köp sebite ýaýraýar. Jon Hopkins uniwersitetiniň hasabatyna görä, ABŞ-da 15-nji oktýabrda gündelik 60,000 töweregi adama wirus ýokuşdy. Bu 14-nji awgustdan bäri görlen iň uly keselçilik görkezijisi boldy. Saglyk hünärmenleri wirus ýokuşmasynyň derejesiniň beýle ýokarlanmagynyň sebäbini bilenoklar, ýöne olar koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin görlen çäreleri gowşadan... Читать дальше...

HPG pandemiýanyň dünýä ykdysadyýetine uly zyýan ýetirjegini aýdyp, has köp çäre görmäge çagyrýar

Azathabar.com 

Halkara pul gaznasynyň (HPG) syýasy guramasy 15-nji oktýabrda geçirilen wirtual ýygnakdan soň dünýäde koronawirus pandemiýasy sebäpli emele gelen çökgünligiň global ykdysady dikelişe ýetirip biljek uzak wagtlyk zyýanynyň "düýpli nämälimlik" döredýändigini duýdurdy. HPG-nyň dolandyryjy müdiri Kristalina Georgiýewa häzirki krizisiň “beýlekiler ýaly däldigini” aýtdy we dikelişi üpjün etmek üçin "beýlekilerden tapawutly" çäreleri görmäge çagyrdy. HPG-nyň soňky çap eden ykdysady synynda dünýä ykdysadyýetiniň... Читать дальше...

Söweşe berlen gysga arakesmeden soň, Dagly-Garabagyň paýtagty gaýtadan topa tutuldy

Azathabar.com 

Azerbaýjanyň bölünip aýrylan sebitiniň paýtagty Dagly-Garabag 15-nji oktýabrda, Orsýetiň araçylygynda gelnen bäş günlük ýaraşykdan soň, gaýtadan topa tutuldy diýip, Ýerewan we sebitdäki ermeni separatistleri aýtdy. Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda Daglyk-Garabag sebiti üstünde barýan onlarça ýyllyk konflikt, Türkiýe we Orsýet ýaly ýaranlary hem çekmek bilen, has uly uruş-gowga ýazyp biler diýip alada edilýär. Ermenistanyň Goranmak ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň Azerbaýjan we etniki... Читать дальше...

Gyrgyzystanda prezidentiň ygtyýarlyklary premýer-ministr Žaparowa geçirildi

Azathabar.com 

Gyrgyzystanyň parlamenti prezidentiň ygtyýarlyklarynyň täze saýlanan premýer-ministr Sadyr Žaparowa geçirilendigini tassyklady. 16-njy oktýabrda geçirilen mejlisde kanun çykaryjylar paýtagt Bişkekde bäş gün bäri dowam edýän adatdan daşary ýagdaýy hem ýatyrdylar. Gyrgyzystanyň dawaly saýlawlaryndan soň turan gozgalaň arasynda türmeden boşadylan, ozal adam gaçakçylygynda günäli tapylan we şu hepde premýer-ministr saýlanan syýasatçy 15-nji oktýabr güni giçlik hökümet binasynyň öňüne çykyp, prezident işden çekilenden soň... Читать дальше...

Слухи, сплетни...Слухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.