123ru.net

World News in Vietnamese

Новости от Sportsweek.org

Sportsweek.org
Сентябрь
2018

Все новости
Lòng heo Mỹ tìm đường vào Việt Nam

Vnexpress.net 

Các nhà chăn nuôi heo Mỹ đang muốn đẩy mạnh hơn nữa lượng thịt xuất khẩu vào Việt Nam và kỳ vọng bán được cả nội tạng trắng.