123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro
Апрель
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Все новости

Türkmen häkimiýetleri koronawirusa garşy göreşýär, emma boýun almaýar

Azathabar.com 

Aşgabatda dükanlar we hususy kärhanalar köpçülikleýin ýapylýar. Mekdeplerde okuw yza tesdirilýär. Arassaçylyk işleri geçirilýär. Ýollarda jemgyýetçilik ýerlerinde ilatyň gyzgyny barlanýar. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, bu çäreler koronawirusyň öňüni almak üçin alnyp barylýar. Şol bir wagtda-da türkmen häkimiýetleri koronawirus barada ilata maglumat bermezligini dowam etdirýärler, emma dowul döremezligi üçin basyş görkezýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyz 1-nji aprelden... Читать дальше...
ABŞ-nyň Kongresiniň iki agzasy Orbana goşmaça ygtyýarlyklaryň berilmegini tankyt etdi

Azathabar.com 

Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň iki agzasy Wengriýadaky täze kanunçylygy ýazgardy. Bu kanun Wengriýanyň COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin adatdan daşary ýagdaý şertlerinde sagçy premýer-ministr Wiktor Orbana goşmaça ygtyýarlyklary berýär. Kongresmen Eliot Engel we senator Jim Risch NATO-nyň ýarany we Ýewropa Bileleşiginiň agzasy Wengriýanyň, Engeliň sözüne görä, “häkimiýetiň aýylganç derejede ele alynmagyny” durmuşa geçirmegi has ynjalyksyz edýär diýdiler. Şeýle-de, olar bu “karar arkaly... Читать дальше...

Hytaý dört günlük aşaklamadan soň wirus ýokuşan täze adamlary hasaba aldy

Azathabar.com 

Dünýäde koronawirus pandemiýasyndan has köp adamyň pida bolmagynyň fonunda, Hytaý dört günlük aşaklamadan soň, 31-nji martda wirus ýokuşan adamlaryň sanynyň artandygyny habar berýär. Bu wirus ilkinji gezek geçen ýylyň ahyrynda Hytaýda hasaba alnypdy. Hytaý koronawirus bilen kesellän täze adamlaryň ählisiniň bu wirusy daşardan ýurda getirendigini aýtdy. Bu aralykda, 330 milliona golaý ilatly Birleşen Ştatlarda koronawirus bilen kesellänleriň sany 164 müň adamdan aşdy.  Hytaýyň Milli saglyk komissiýasynyň beýanatyna görä... Читать дальше...

Gazagystan koronawirusdan ölen ikinji adamy resmi derejede hasaba aldy

Azathabar.com 

Gazagystan, 50 ýaşly adam ýurduň keselhanasynda aradan çykandan soň, koronawirus bilen bagly ölen ikinji adamy resmi derejede hasaba aldy. Gazak paýtagty Nur-Sultanyň Saglyk departamentiniň başlygy Saule Kisykowanyň habarçylara aýtmagyna görä, koronawirus bilen kesellän we mundan 10 gün ozal keselhana ýerleşdirilen 50 ýaşly adam 31-nji martda aradan çykdy.  Mundan öň, 26-njy martda Nur-Soltanyň töweregindäki Akmola sebitinde koronawirus bilen kesellän 65 ýaşly bir aýal aradan çykypdy. Gazagystanyň saglyk resmileriniň maglumatyna görä... Читать дальше...

Rustam Emomali Täjigistanyň parlamentiniň Ýokary öýüniň agzalygyna saýlandy

Azathabar.com 

Duşenbe şäheriniň ýolbaşçysy, Täjigistanyň prezidentiniň uly ogly Rustam Emomali Milli mejlisiň, ýagny parlamentiň Ýokary öýüniň agzalygyna saýlandy. Duşenbe şäher we paýtagt raýonlarynyň mejlisiniň halk deputatlarynyň 27-nji martda bilelikde geçen 1-nji sessiýasynda, oňa 217 deputat ses berdi. Ondan daşary-da, Tehnologiýa uniwersitetiniň rektory Ilhom Amonzoda (Ferdawsi raýonyndan), Täjigistanyň döwlet medisina uniwersitetiniň rektory Mahmadşo Gulzoda (Şomansur raýonyndan), Täjigistanyň milli... Читать дальше...

Rumyniýa Suçewa şäherini we onuň töweregindäki sekiz obany karantin astyna aldy

Azathabar.com 

Rumyniýanyň hökümeti koronawirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin ýurduň demirgazyk-gündogaryndaky Suçewa şäherini we onuň töweregindäki sekiz obany karantin astyna aldy. Rumyniýada koronawirus ýokuşan adamlaryň dörtden bir böleginden gowragy bu regionda hasaba alyndy. Içeri işler ministri Marsel Wela (Marcel Vela) “6-njy Harby buýruk” diýlip atlandyrylýan bu çäräni 30-njy martda giçlik yglan etdi. Ýurduň polisiýasy hem-de goşuny Suçewa barýan ähli ýollary we awtomagistrallary petiklendi. Häzirki... Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.