123ru.net

World News in Turkmen

Новости от News-life.ru

News-life.ru
Февраль
2019

Все новости

Aşgabadyň polisiýasy aýallaryň sürüjilik şahadatnamasyny elinden alýar

Azathabar.com 

Aşgabadyň polisiýasy aýallaryň sürüp barýan awtoulaglaryny barlaýar we dürli bahanalar bilen olaryň sürüjilik şahadatnamasyny ellerinden alýar, diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary 18-nji fewralda habar berdiler.  Olaryň sözlerine görä, şu günler paýtagtyň köçelerinde awtoulaglaryň barlanmagy köpçülikleýin häsiýetde amala aşyrylýar. Polisiýa awtoulaglaryň köpüsini saklaýar, emma aýallara has berk daraýar.  "Şu gün tutuş şäherde irden bäri polisiýa dur. Ähli ulaglary saklaýarlar, emma ilkinji nobatda aýalaryň sürüp barýan ulaglaryny. Читать дальше...

Gallaçy kärendeçiler mineral dökün üpjünçiliginden şikaýat edýär

Azathabar.com 

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Parahat we Azatlyk daýhan birleşiklerinden birnäçe gallaçy kärendeçi Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy bilen gürrüňdeş bolup, özleriniň mineral dökün üpjünçiligi bilen bagly duçar bolýan kynçylyklary barada gürrüň berdiler.
Загрузка...

MMA boýunça türkmen türgeni ACA çempiony boldy

Azathabar.com 

Garyşyk söweş tärleri, ýagny MMA boýunça türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow Absolute Championship Akhmat (ACA) ligasynyň 93 kilograma çenli, ýarym-agyr agram derejesiniň çempiony boldy. Warşawada geçirilen ACA-92 turniriniň çägindäki duşuşykda 29 ýaşly türkmen türgeni dördünji raundda 39 ýaşly polşaly Karol Selinskini tehniki nokaut bilen ýeňdi. Ýagşymyradow bu assosasiýada 2017-nji ýylda çykyş edip başlady. Ol şondan bäri geçiren bäş duşuşygynyň ählisinde ýeňiş gazanmagy başardy.

Owgan prezidenti Aşgabada sapar eder

Azathabar.com 

Owganystanyň prezidenti şu hepdäniň dowamynda Türkmenistana resmi sapar bilen geler. Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Aşraf Ganiniň etjek saparyna görülýän taýýarlyklar barada hasabat berildi. Emma, saparyň anyk senesi barada hiç zat aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Owganystanyň gatnaşmagynda iki sany iri halkara proýekti amala aşyrylýar. Türkmenistan uzynlygy 1814 kilometrlik TOPH gazgeçiriji proýekti arkaly Owganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz akdyrmagy planlaşdyrýar. Читать дальше...

Pakistan Hindistandaky ilçisini çagyrdy

Azathabar.com 

Pakistan özüniň Hindistandaky ilçisini konsultasiýalar üçin yzyna çagyrdy. Bu ýadro ýaragyna eýe iki goňşy döwletiň arasyndaky dartgynlylyklaryň ýitileşen döwrüne gabat geldi. Mundan öň, biri-birinden aýry iki hüjümde Hindistanyň ýarym-harby güýçleriniň we esgerleriniň onlarçasy öldürilipdi. 18-nji fewralda ir bilen Hindistanyň dolandyrýan Kaşmir sebitinde jeňçiler bilen ýüze çykan çaknyşykda azyndan dört hindi esgeri, şol sanda ýokary derejeli ofiser öldürildi. Hindi mediasynyň maglumatyna görä, düýbi Pakistanda ýerleşýän “Jaiş-e-Mohammad” jeňçi toparynyň ýerli ganaty hüjümi başladypdyr. Читать дальше...

“Talyban” Pakistandaky gepleşikleri yza süýşürdi

Azathabar.com 

“Talyban” Pakistanda geçirmegi planlaşdyrylan parahatçylyk gepleşikleriniň nobatdaky tapgyryny ýatyrdy. Jeňçi topary muňa öz wekilleriniň aglabasynyň, ABŞ-nyň we BMG-niň sanksiýalary sebäpli, Pakistana aşyp bilmejekdikleri bilen düşündirdi. Bu baradaky beýanat 17-nji fewralda ýaýradyldy. Duşuşyk 18-nji fewrala planlaşdyrylyp, onuň dowamynda jeňçi toparynyň Pakistanyň premýer-ministri Imran Khan bilen duşuşygy hem göz öňünde tutulypdy. Beýanatda başga goşmaça maglumat berilmedi. Beýanatdan birnäçe sagat öň, Owganystan BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde “Talybanyň” Pakistana planlaşdyrylan saparyna protest bildiripdi. Читать дальше...

Liwiýada alnyp gaçylan tunisly nebit işgärleri azat edildi

Azathabar.com 

Liwiýanyň paýtagtynyň eteginde alnyp gaçylan 14 tunisly nebit işgäri azat edildi diýip, Tunisiň hökümeti mälim etdi. Maglumata görä, tussaglykda üç gün saklanan işgärler öten gije azat edilipdirler. Olaryň ýagdaýlarynyň kadalydygy aýdylýar. Tunisiň daşary işler ministri özüniň liwiýaly kärdeşine telefon edip, Liwiýanyň bütewi hökümetiniň işgärleri azat etmek ugrundaky tagallalaryna minnetdarlygyny bildirdi. 14-nji fewralda ýaraglylaryň bir topary Tripoliniň etegindäki Zaiwa şäherinde nebit işgärleriniň awtobusyny duruzyp, olary alyp gaçypdylar. Читать дальше...

Protestçiler Belgradda tapgyr 11-nji ýörişlerini geçirdiler

Azathabar.com 

Müňlerçe protestçi hökümete garşylyk bildirip, Belgradda tapgyr 11-nji şenbe ýörişini geçirdi. 16-njy fewralda geçirilen ýörişiň bir bölegi “Halk bilen şertnama” atly petisiýa gol ýygnamaga gönükdirildi. Bu inisiatiwany başlan oppozisiýa toparlary adalatly saýlawlara we döwlete has kän jemgyýetçilik gözegçiliginiň edilmegine ç agyrýarlar. Bu ýörişler 2018-nji ýylyň 23-nji noýabrynda, Serbiýanyň Çep partiýa lideri Borko Stefanowiçe hüjüm edileninden soň başlandy. Protestçiler prezident Aleksand Wuçiçiň... Читать дальше...

Zarif ABŞ-nyň öz ýaranlaryny Eýran ylalaşygyndan çykmaga yrmak tagallalaryny ýazgardy

Azathabar.com 

Eýranyň daşary işler ministri Waşingtonyň ýewropaly ýaranlaryna Tähran bilen baglaşylan ýadro ylalaşygyndan çykmaklary barada görkezýän basyşlaryny ýazgaryp çykyş etdi.  Mohammad Jawad Zarif 17-nji fewralda Mýunhendäki howpsuzlyk maslahatynda çykyş edip, ABŞ-nyň wise-prezidenti Maýk Pens “Ýewropanyň öz howpsuzlygyny gowşatmak we borçnamalaryny bozmak bilen, Birleşen Ştatlara goşulmagyny gedemsi talap etdi” diýdi. Zarif konferensiýada Ýewropanyň Grmaniýa, Fransiýa we Britaniýa ýaly döwletlerini ylalaşykdan çykmakda Waşingtonyň yzyna eýermäge hem-de ABŞ-nyň sanksiýa tagallalaryny gowşatmagy bes etmäge çagyran Pensden bir gün soň çykyş etdi. Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.