123ru.net

World News in Turkmen

Новости от News-life.ru

News-life.ru
Июнь
2019
12345678910111213141516171819
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Все новости

"Gazprom" Türkmenistan bilen orta-möhlet gaz ylalaşygyny gepleşýär

Azathabar.com 

Orsýetiň “Gazprom” kompaniýasy Türkmenistan bilen orta-möhlet gaz ylalaşygy boýunça gepleşýär. Bu barada “Roýterrs” 18-nji iýunda habar berdi. Neşiriň Orsýetiň döwlet eýeçiligindäki gaz öndürijisiniň uly derejeli resmisine salgylanyp habar bermegine görä, “Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almak mümkinçiligi boýunça orta-möhlet ylalaşyk baglaşmak üçin gepleşik geçirýär. Türkmenistan bilen arada häzirki bar bolan şertnamanyň möhleti şu aýda tamam bolýar diýip, habarda aýdylýar. Bu maglumat türkmen prezidentiniň rus kärdeşi bilen telefonda gürleşmeginiň yz ýanyna gabat geldi. Читать дальше...

Türkmenistan, Owganystan TOPH geçirijisini giňeltmek ylalaşygyna gol çekdi

Azathabar.com 

TOLOnews agentliginiň maglumatyna görä, Türkmenistandan gelen ýokary derejeli delegasiýanyň sapary netijesinde, 16-njy iýunda Hyrat welaýatynda “Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan” (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşyk işleri boýunça taýýarlyk işleriniň geçirilendigi mälim boldy.  Turgundy-Hyrat we Akina-Andhoý demirýol taslamalaryny, Hyrat şäherine elektrik energiýasyny ibermek taslamasynygiňeltmek, şol sanda TOPH we TOP taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça ylalaşyklara gol çekildi. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan we Hindistan 2016-njy ýylyň ýanwarynda 10 mlrd dollar bahalanýan TOPH taslamasynyň gurluşygyna başladylar diýip, habarda aýdylýar. Читать дальше...
Aşgabadyň döwlet dükanlarynda nobatlar saklanýar, hususy dükanlary ýapylýar

Azathabar.com 

Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümleriniň uly nobatlary saklanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, döwlet dükanlarynda uly nobatlaryň döremeginiň fonunda hususy dükanlar ýapylýar.  Şu günler iň uly nobatlar esasan şeker we tüwi satylan wagtynda döreýär. - Tutuş Aşgabatda döwlet dükanlarynyň öňünde nobatlar saklanýar. Köp dükanlar howly tarapyndan, binanyň yzky tarapynda ýerleşýän gapylardan haryt satýar, nobatlar köçeden görünmez ýaly. Nobatlar esasan tüwiniň we şekeriň üstünde döreýär. Читать дальше...

Türkmenistan prezidentiň sapary wagtynda “A-29 Super Tucano” uçarlaryny görkezdi

Azathabar.com 

Türkmenistan “A-29 Super Tucano” uçarlaryny edindi diýip, dsm.forecastinternational.com neşiri türkmen döwlet telewideniýseinde görkezilen widoolara salgylanyp habar berýär. “2019-njy ýylyň 13-nji iýunynda döwlet telewideniýesinde, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sapary mahalynda düşürilen wideolarda Türkmenistan Embraer tarapyndan öndürilen ýeňil söweş uçaryny, “A-29 Super Tucano” howa gämisini görkezdi” diýip, neşir bu harby tehnikanyň iki gezek göze ilendigini belleýär. Şeýle-de habarda, wideoda görünmese hem, bu uçaryň howadan raketa atmak üçin enjamlaşdyrylandygy aýdylýar. Читать дальше...

ÝB DIM-leriniň başlyklary Merkezi Aziýa bilen gatnaşyk boýunça täze strategiýany tassyklady

Azathabar.com 

Ýewropa Bileleşiginiň 28 ýurdunyň daşary işler ministrleri Merkezi Aziý ýurtlarynyň gatnaşyklary boýunça strategiýanyň täze görnüşini tassykladylar diýip, TASS habar gullugy Lýuksemburgdan, hepdäniň birinji güni ÝB Geňeşiniň geçen ýerinden habar berýär. Bu strategiýanyň ilkinji görnüşi 2007-nji ýylda tassyklanypdy.  "2019-njy ýylyň 17-nji iýunynda Geňeş ÝB-niň Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygy boýunça ÝB-niň syýasatynyň regiondaky täze mümkinçiliklerine uýgunlaşdyrylan täze strategiýasyny kabul etdi; Geňeş ÝB-niň Gazagystan, Gyrgyzystan respublikasy, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyny 2007-nji ýylda ÝB-niň ilkinji Merkezi Aziýa strategiýasy kabul edilen pursatyndan bäri gutlaýar”diýip, habarda aýdylýar. Читать дальше...

Müsüriň ozalky prezidenti Morsi sud otagynda ölenden soň Kairde jaýlandy

Azathabar.com 

Müsüriň wezipesinden gyrakladylan prezidenti Muhammad Morsi Kairda sud otagynda ýogalandan bir gün soň Kairde topraga berildi. Aýdylmagyna görä, ol içalyçylykda aýyplanyp sud edilýän wagtynda ýüreginden tutup öldi.  Morsiniň maşgala agzalary Kaririň Tora türmesindäki metjitde jynaza namazyna gatnaşdy. Ol Kairiň günbatar etrabyndaky Nasr şäheriniň gonamçylygynda jaýlandy. Morsiniň ogly Ahmed feýsbuk beýanatynda howpsuzlyk agentleriniň Morsini Şarkiýa welaýatynda, öz dogduk şäherinde ýerleşýän maşgala gonamçylygynda jaýlamaga rugsat bermändiklerini aýtdy. Читать дальше...

ABŞ Eýrany ýene tanker hüjüminde aýyplady, Ýakyn Gündogara goşmaça esger iberdi 

Azathabar.com 

ABŞ-nyň harbylary Eýranyň geçen hepde Oman aýlagyndaky nebit tankerlerine eden hüjümi barada aýdylýan delilleri güýçlendirýän goşmaça suratlary çap etdi. Pentagon 17-nji iýulda köpüsi ABŞ-nyň harby-how güýçleriniň dikuçarlaryndan düşürilen we eýran güýçleriniň ýapon eýeçiligindäki “Kokula Courageous” nebit tankeriniň töweregindäki ýarylmadyk minany aýyrýan şekilleri görkezýäne çalymdaş suratlary çap etdi.  Waşington bu suratlaryň hadysanyň bolan ýerindäki delilleri aýyrmaga synanyşyk bolup görünýändigini aýtdy. Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.