123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Sportsweek.org

Sportsweek.org
Октябрь
2018

Все новости

Erdogan Haşoginiň öldürilmeginiň birnäçe gün öňünden 'planlaşdyrylandygyny' aýdýar

Azathabar.com 

Türk prezidenti Rejep Taýýyp Erdogan saud arabystanly žurnalist Jamal Haşoginiň öldürilmeginiň birnäçe gün öňünden “planlaşdyrylandygyny” aýdýar. 23-nji oktýabrda türk parlamentinde geçirilen ýygnakda Erdogan Haşoginiň öldürilmeginden bir gün ozal, saud arabystanly agentleriň bir toparynyň Türkiýä gelip başlandygyny aýtdy. “The Washington Post” neşiriniň synçysy Haşogi öýlenmek üçin resminamalary almak üçin 2-nji oktýabrda Saud Arabystanynyň Stambuldaky konsulhanasyna girenden soňra ýitirim bolupdy. Читать дальше...

Ablýazowyň öňki aklawçysynyň doganyna korrupsiýa aýyplamalarynda ýedi ýyl kesildi

Azathabar.com 

Gaçgaklykdaky tüçjar Muhtar Ablýazowyň aklawçysynyň erkek dogany, gazak işewüri Iskander Erimbetow korrupsiýa aýyplamalarynda ýedi ýyl türme tussaglygyna höküm edildi. Onuň tarapdarlary bu aýyplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýarlar. 22-nji oktýabrda Almatynyň sudy Erimbetowy we onuň üç egindeşini maliýe galplygynda aýyplap, karar çykardy. Tussaglaryň ikisi dört ýyl iki aý türme tussaglygyna, üçünjisi üç ýyl şertli tussaglyga höküm edildi. Erimbetow we onuň egindeşleri 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tussag edilipdi. Читать дальше...

Russiýa we Pakistan bilelikdäki harby-tälim türgenleşigine başlady

Azathabar.com 

Pakistanyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýän Haýber Puhtunhwa welaýatyndaky daglyk sebitde 200 çemesi rus we pakistanly harby bilelikdäki harby-tälim türgenleşigine başlady. “Družba-2018” harby-tälim türgenleşigine Demirgazyk Kawkaz respublikasy Garaçaý-Çerkezde ýerleşýän moto-atyjylyk brigadasynyň 70 sany harbysy gatnaşýar diýip, Russiýanyň Günorta harby etraby özüniň 22-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Bu harby-tälim türgenleşikler 4-nji noýabra çenli dowam eder. “Družba-2018” (Dostluk) harby-tälim türgenleşigi 2016-njy ýyldan bäri her ýyl geçirilýär. Читать дальше...
Owganystandaky hüjümde bir çeh esgeri öldi we başga-da iki sanysy ýaralandy

Azathabar.com 

Owganystanyň günbataryndaky Hyrat welaýatynda içerden amala aşyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde NATO-nyň liderligindäki Rezolýusiýa goldaw missiýasynyň bir esgeri öldürildi we başga-da iki sanysy ýaralandy. NATO missiýasynyň Kabuldaky baş edarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, “başlangyç maglumatlar hüjümiň owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy tarapyndan amala aşyrylandygyny görkezýär”. Çeh harbylary wakada ölen we ýaralanan üç esgeriň Çehiýa respublikasyndandygyny mälim etdi. Beýanatda iki esgeriň Bagram harby keselhanasyna alnyp gidilendigi we olaryň ýaralarynyň ölüm howply däldigi aýdylýar. Читать дальше...

Hytaý deňziň üstünden geçýän dünýäniň iň uly köprüsini açdy

Azathabar.com 

Hytaý Gong-Kong bilen Hytaýy birikdirýän we deňziň üstünden geçýän dünýäniň iň uly köprüsini açdy. Bu köpriniň gurluşygy 10 ýyl dowam etdi. 23-nji oktýabrda Hytaýyň Çžuhaý şäherinde geçirilen açylyş dabarasyna prezident Si Jinping gatnaşdy. Köpriniň uzynlygy 55 kilometre barabar bolup, ol geçiş ýollaryny, geçelgeleri we ýerüsti tunelleri öz içine alýar. Bu köpri Hytaýyň günortasyndaky kenarýaka üç şäheri birleşdirýär: Gong-Kong, Makau we Çžuhaý. Köpri adaty awtoulag hereketi üçin 24-nji oktýabrda açylar. Читать дальше...

Türkmenistandaky nägileligiň alamatlary

Azathabar.com 

Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alaly bäri, köpler üçin awtoritar häkimiýetleri öwrenmekde nusgalyk bolup gelýär.  Ýurduň baştutany rehimsiz howpsuzlyk güýçleriniň kömegi bilen häkimiýet başynda saklanýar.

“Biziň adymyzdan däl” - Sekizinji gepleşik

Azathabar.com 

Näme sebäpden ýüzlerçe gyrgyzystanly Siriýa we Yraga söweşe gidýärler? Olaryň dostlary, goňşulary bu barada nähili pikirde? Munuň bilen nädip göreşmeli? “Biziň adymyzdan däl” – Merkezi Aziýa sebitini öz içine alýan regional TW proýektidi