123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Sportsweek.org

Sportsweek.org
Декабрь
2018
1234567891011121314151617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

Türkiýe Tramp özüniň Güleni 'ekstradisiýa etmek üstünde işleýändigini' aýtdy diýýär

Azathabar.com 

Türkiýäniň daşary işler ministri ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogana Waşington Ankaranyň Türkiýede 2016-njy ýylda bolan başa barmadyk döwlet agdarylyşygyny gurnamakda aýyplaýan musulman ruhanysyny “ekstradisiýa etmek üstünde işleýändigini” aýtdy diýýär. Daşary işler ministri Mewlut Çawuşoglu 16-njy dekabrda Trampyň ABŞ-da ýaşaýan Fethulla Gülen baradaky sözlerini Erdogana 20-ler sammiti mahalynda, 30-njy noýabrdan 1-nji dekabra çenli aralykda Argentinada geçirilen duşuşykda aýdandygyny aýtdy. Читать дальше...

Türkmenistanly saglyk syýahatçysy Hindistanda 7 müň dollaryny ogurlatdy

Azathabar.com 

Türkmenistanly aglyk syýahatçysy Hindistanda özüni polisiýa diýip tanadan raýat eşikli adamlara 7 müň dollaryny ogurlatdy. Hindistanyň “hindustantimes.com” neşiriniň 15-nji dekabrda beren habaryna görä, Şukur Şukoro diýip atlandyrylan aşgabatly ýaşaýajy aýaly bilen üç ýaşyndaky gyzynyň saglygyny bejetmek üçin Hindistanyň demirgazygyndaky Harýana ştatynyň Gurugram şäherine barypdyr. Polisiýanyň hepdäniň 5-nji güni beren maglumatyna görä, ogurlyk 13-nji dekabrda bolýar. Özlerini barlag geçirýän polisiýa ofiserleri hökmünde tanadan iki erkek aýaly we gyzy bilen myhman ýerinden tanyşlarynyň ýanyna barýan maşgala agzalaryny saklap, olardan dokumentlerini görkezmeklerini talap edýär. Читать дальше...

Owgan diplomaty Aşgabatdaky ýol hadysasynda wepat boldy

Azathabar.com 

Owganystanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň ikinji sekretary Khuwaja Mohammad Salim Şarifzada türkmen paýtagtynda bolan köçe-ýol hadysasynda wepat boldy diýip, Owganystanyň “1tvnews" neşiri habar berýär.  Owgan ilçisi Mirwais Nabyň sözlerine görä, ýol hadysasy 15-nji dekabrda, ir sagat 6:10-da, diplomat Aşgabatdan Mary şäherine tarap ugranda boldy. Ýol hadysasynyň sebäpleri we beýleki pidalar hakynda maglumat berilmeýär.
Gazak häkimiýetleri protest bildirmekçi bolan aktiwistleri basyp ýatyrýarlar

Azathabar.com 

Almatynyň polisiýasy ýurduň ozalky Sowet Soýuzyndan garaşsyz bolmagynyň 27 ýyllygy mynasybetli demonstrasiýa gurnamakçy bolan adam hukuklary aktiwistleriniň birnäçesini tussag etdi. 16-njy dekabrdaky polisiýa basyp ýatyrmalary Almatynyň merkezindäki Garaşsyzlyk ýadygärliginiň ýanyndan ýygnanyşyp, protest demonstrasiýasyny geçirmäge synanyşan aktiwistleri nyşana aldy. “Ar.Ruh.Hak” adam hukuklary gaznasynyň başlygy Bahtyžan Toregožina Azatlyk radiosynyň Gazak gullugyna aktiwistleriň käbiriniň häkimiýetler tarapyndan “öýlerinden çykmazlarynyň öň ýanynda” tussag edilendigini gürrüň berdi. Читать дальше...

Orsýetiň Uzak gündogarynda ýene gubernator saýlamaga synanyşyk edilýär

Azathabar.com 

Orsýetiň Uzak gündogaryndaky Primorýe sebitinde ýene bir gezek gubernator saýlawlary geçirilýär. 16-njy dekabrdaky saýlawlarda, Kreml tarapyndan goldanylýan ýerine ýetiriji gubernator Oleg Kožemýakonyň saýlawlardan öňki pikir soramalarda uly öňdelige eýe bolmagynda, dört kandidat bäsleşýär. Bäsleşigiň ýene bir gezek gaýtalanmazlygy üçin kandidat 50 prosent ses almaly. Beýleki kandidatlar -  Alekseý Timçenko (Ösüş partiýasyndan), Roza Çemeris (Orsýet aýallary üçin hereketinden) we Andreý Andreiçenko (milletçi Liberal Demokratik partiýadan) Kožemýako üçin uly bir päsgelçilik bolar öýdülmeýär. Читать дальше...

Ermenistanyň Saýlaw komissiýasy Paşinýanyň ýaranlygynyň ýeňiş gazanandygyny tassyk etdi

Azathabar.com 

Ermenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasy ýerine ýetiriji premýer-ministr Nikol Paşinýanyň “Meniň ädimim” ýaranlygynyň 9-njy dekabrda geçirilen irki parlament saýlawlarynda ynamdar ýeňiş gazanandygyny resmi taýdan tassyk etdi. MSK-nyň başlygy Tigran Mukuçianyň 16-njy dekabrda aýtmagyna görä, ahyrky resmi netijeler Paşinýanyň ýaranlygynyň ses berişlikde 70 prosentden gowrak goldaw alandygyny görkezdi. Biraz öňki tassyklanmadyk netijelerde bu ýaranlygyň 60 prosent çemesinde ses alandygy aýdylypdy. Читать дальше...

Pakistan harbylarynyň başlygy 15 jeňçä ölüm höküminiň çykarylandygyny tassyklaýar

Azathabar.com 

Pakistan goşunynyň başlygy golaýda howpsuzlyk güýçleriniň 32 agzasyny we iki sany asuda raýaty öldürmekde esasy rol oýnan 15 jeňçiniň harby sudlarda ölüme höküm edilendigini tassyklady. Pakistan harbylarynyň 16-njy dekabrda çykarylan ölüm hökümleri baradaky beýanatynda jezalandyrmalaryň nirede geçiriljekdigi aýdylmaýar. Emma beýanatda general Kamar Jawed Bajwanyň ýene 20 sany jeňçiniň türme möhletlerini tassyklandygy habar berilýär. Bu jeňçiler howpsuzlyk güýçlerine we Pakistandaky hristianlara hüjüm etmekde, bilim edaralaryny ýykyp-ýumurmakda aýyplandy. Читать дальше...

Türkmen dili: Köne we täze synaglar

Azathabar.com 

• Daşary ýurtlarda ýaşaýan käbir türkmenler ene dilleriniň ýoýulýandygyny aýdýar • Türkmenistanda resmi metbugat bilen halk diliniň arasynda gorp emele geldimi? • Sosial mediada türkmen dilinde çykyş etmek barada edilýän çagyryş • Google Translate türkmen dilinde terjime hyzmatyny hödürlemeýär

Kasparow: Orsýet dünýä sahnasyndaky ornuny gitdigiçe kän ýitirýär

Azathabar.com 

Tanymal kreml tankytçysy Garri Kasparow, prezident Wladimir Putiniň “agressiw” syýasatlary netijesinde,Orsýetiň dünýä sahnasyndaky ornuny örän tizlikde ýitirýändigini aýdýar. “Kremliň problemasy ýurduň içindäki proseslere gözegçilik edip bilmek ýa bilmezlik ykybynda däl, eýsem režimiň öz halkara pozisiýasyny örän çaltlyk bilen ýitirip başlamagynda” diýip, küşt boýunça dünýä çempiony bolmakdan oppozisiýa aktiwistine öwrülen Kasparow aýtdy. “Bu irde ýa giçde hökman bolmalydy, sebäbi Kremliň agressiw syýasaty azat dünýäni ahyrynda Putin bilen gepleşmegiň manysyzdygyna ynandyrmalydy” diýip, Kasparow 14-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň Rus gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Читать дальше...