123ru.net

World News in Turkmen

Новости от News24.pro

News24.pro
Декабрь
2019
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

“Talyban” parahatçylyk gepleşikleriniň Katarda täzeden başlandygyny tassyklaýar

Azathabar.com 

Birleşen Ştatlaryň we “Talybanyň” resmileri ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp üç aý ozal 19 ýyla golaýlan urşy soňlamak ugrundaky gepleşikleri birden togtadaly bäri ilkinji gezek resmi gepleşikleriň gaýtadan başlanandygyny yglan etdiler. ABŞ-nyň wekili Zalmaý Halilzad Katarda “Talyban” resmileri bilen 7-nji dekabrda, gepleşikleriň öňki geçen ýerinde duşuşandygyny we gepleşikleriň 8-nji dekabrda hem dowam etjekdigini aýtdy.  Gepleşikleriň dikeldilmegi Trampyň 28-nji noýabrda, garaşylmadyk ýerden Owganystana, ABŞ goşunlarynyň ýanyna “Thanksgiving saparyna” gelip, “Talyban” ylalaşyk baglaşmak isleýär we biz olar bilen duşuşýarys” diýmeginiň yz ýanyna gabat gelýär. Читать дальше...

Nýu-Delidäki ýangynda azyndan 43 adam öldi

Azathabar.com 

Nýu-Delide 8-nji dekabrda alty gat binany gaplap alan ýangynda azyndan 43 adamyň ölümine getiren zawodyň eýesiniň garşysyna jenaýat işi açyldy, ol “adam öldürmek” aýyplamasynda aýyplanýar. Resmiler hindi paýtagtynyň köp adamly mähellesinde ýanyp ölen adamlaryň aglaba köplüginiň ýerli wagt bilen ir sagat 5 bilen 6-ynyň arasynda tutaşan ýangyn mahaly polda ýatan işçiler bolandygyny aýtdylar. Habarlarda aýdylmagyna görä, zawodyň eýesiniň ýangyn sertifikaty hem ýok eken. 50 adamyň azyndan 16 sanysy ýangynyň bolan ýerinden halas edildi we ýerli hassahanalarda ýanykýaralaryny, dem alyş ýollaryny bejerdýärler. Читать дальше...

Özbegistanyň prezidenti 92 raýatyň günäsini geçdi

Azathabar.com 

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew “jezasyny çekýän we eden jenaýatyna çyndan ökünip, ak ýürekden toba eden” tussaglar toparynyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi diýip, özbek mediasy habar berýär. Ýurduň Baş kanunynyň kabul edilmeginiň 27 ýyllygyna gabatlanyp yglan edilen günä geçiş92 raýaty öz içine alýar, olardan79 adam gadagan edilen guramalara gatnaşandygy üçin sud edilen bolup durýar. 20 tussag jezalaryny çekmekden doly boşadylýar, 37 adam şertli-wagtyndan öň azat edilýär. Читать дальше...
Hindi polisiýasy aýal zorlamakda güman edilýänleri atyp öldürdi

Azathabar.com 

Hindistanyň Haýdarbat şäherinde polisiýa derňew synagy wagtynda 27 ýaşly aýaly zorlamakda we öldürmekde güman edilýän dört adamy atyp öldürdi. Müňlerçe adam polisiýa minnetdarlyk bildirmek üçin şäheriň köçelerine çykdy diýip, BBС habar berýär.  27 ýaşyndaky weterinaryň otlanan jesediniň galyndylary 28-nji noýabrda tapyldy, ekspertiza onuň öldürilmezinden öň zorlanandygyny görkezdi. Polisiýa 30-njy noýabrda bu jenaýatda güman edilýän dört adamy tussag etdi.  Parlamentde bolan maslahatyň dowamynda ýokary palatanyň deputaty, Bolliwudyň ozalky ýyldyzy Jaýa Baççan gyzy zorlanlaryň we öldürenleriň köpçülikde jezalandyrylyp öldürilmelidigini aýtdy. Читать дальше...

Rohani Orsýetden geljek milliardlara daýanýan 'garşy duruş býujetini' hödürleýär

Azathabar.com 

Eýranyň prezidenti Hassan Rohani 8-nji dekabrda parlamenti, öz sözleri bilen aýdylsa, “sanksiýalara garşy duruş býujeti” bilen tanyşdyrdy we Orsýetden alynmagy mümkin köp milliardlyk dollaryň girdejileriň esasy çeşmesi bolup biljekdigini ýaňzytdy.  Eýranda 2020-nji ýylyň martynda başlanýan Pars täze ýylynyň býujet taslamasyABŞ sanksiýalarynyň basyşynyň güýçlenýän wagtynda we eýranlylaryň geçen aýda ýangyç bahalarynyň kadalaşdyrylmagy we subsidialaryň kesilmegi netijesinde turan köçe protestleriniň gazaply basylyp ýatyrylmasyndan aýňalmaga ýetişmedik pursatynda maslahatlaşylýar. Читать дальше...

Hepdäniň jemi #49 (07.12.2019 ý.)

Azathabar.com 

Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Türkmenistanyň IIM-niň ozalky başlygynyň we ozalky gümrük resmisiniň parahorlyklarynyň ‘üstüniň açylmagynyň’ mümkin bolan sebäpleri, türkmen-özbek-owgan elektrik hyzmatdaşlygy we Owganystanyň özüni energiýa bilen üpjün etmek mümkinçilikleri baradaky söhbetlerimizi diňläp, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

Eýran we ABŞ tussag çalyşdy

Azathabar.com 

Eýran bilen Birleşen Ştatlar aýlara uzan dartgynlyklardan soň, Tähran bilen Waşingtonyň arasyndaky bir böwsüş ädimi bolup biljek ylalaşyga gelip, tussaglary alyşdy. 7-nji dekabrda Eýranda tussaglykda saklanylýan Siýue Waň (Xiyue Wang), Prinston uniwersitetiniň aspiranty bilen Birleşen Ştatlarda tussaglykda saklanylýan eýranly professor Massoud Soleimani çalşyldy. Ak tamyň beýanatynda prezident Donald Trampyň Waňyň azatlyga çykandygyny tassyklap, “ol Birleşen Ştatlara dolanyp gelýär” diýendigi aýdylýar. Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.