123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro

Все новости

Iki ýyldan barlagdan geçmedik suw ölçeýjiler üçin jerime salmak düzgüni ýatyryldy

Azathabar.com 

Aşgabatda iki ýyldan barlagdan geçmedik suw ölçeýjiler üçin ilata jerime salmak düzgüni ýatyryldy. Azatlygyň bu barada habar berýän habarçylary resmi düzgünlerde barlaglaryň dört ýyldan geçirilmeginiň göz öňünde tutulmagyna garamazdan, paýtagt ýaşaýjylarynyň soňky aýlarda has az wagt ulanylan suw ölçeýjiler üçin köpçülikleýin jerimä sezewar edilendigini belleýärler. Olaryň sözlerine görä, indi jerimeler birden ýatyryldy, emma tölenen jerimeler gaýdyp berilmedi.      "Edenini edip ýörenler we talaňçylar diýip... Читать дальше...
Hytaýda wirus sebäpli ölenleriň sany 132 adama ýetdi

Azathabar.com 

Hytaýda täze howply wirusa ýolugan 5 müň 974 adamyň üsti açylyp, olaryň arasyndan, 28-nji ýanwardaky maglumatlara laýyklykda, 132-si öldi. Bu barada hytaý resmileri maglumat berýärler. Wirus bilen keselländigi öýdülýän başga-da 9 müň 239 adama gözegçilik edilýär diýip, Milli Saglyk Komissiýasy 29-njy ýanwarda aýtdy. Şeýle-de Hytaýyň daşynda, şol sanda Ýewropada, Demirgazyk Amerikada, Ýakyn Gündogarda we Aziýa sebitinde bu wirusa duçar bolan ýagdaýlaryň üsti açyldy. Bu wirusa ýokuşanlaryň sany... Читать дальше...

Trampyň Ýakyn Gündogar boýunça plany dürli reaksiýalar bilen garşylandy

Azathabar.com 

ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň Ýakyn Gündogarda parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça “asyryň ylalaşygy” diýip atlandyran plany dürli reaksiýalar bilen garşylandy. 28-nji ýanwarda äşgär edilen planda garaşsyz Palestin döwletini esaslandyrmak we onuň paýtagty hökmünde Iýerusalimiň gündogaryny kesgitlemek göz öňünde tutulýar. Palestina awtonomiýasynyň prezidenti Mahmud Abbas Trampyň hödürlän planyndan özüni çetleşdirip, ony “asyryň şarpygy” diýip ýaňsa aldy. Brýusselde ÝB-niň ýokary derejeli diplomaty... Читать дальше...

Azerbaýjana sapar eden türkmenistanlylaryň sany 84,2% artdy

Azathabar.com 

Geçen ýyl Azerbaýjana sapar eden türkmenistanlylaryň sany 84,2% artdy. Bu barada Trend habarlar gullugy Azerbaýjanyň Turizm boýunça döwlet agentligine salgylanyp maglumat berýär. Munuň bilen baglylykda, türkmenistanlylar 2019-njy ýylda Azerbaýjana sapar eden 3,1 million daşary ýurtlynyň 1,6%-ni düzýär; bu 50 müň töweregi adamdyr. Türkmenistanyň ilaty soňky onýyllykda, ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we adam hukuklarynyň tas ähli ugurda basgylanmagy bilen baglylykda, barha köp daşary ýurtlara gitmäge ýykgyn edýär diýip... Читать дальше...

Russiýada bakalawriýatda 30 müň türkmenistanly talyp bilim alýar

Azathabar.com 

Russiýanyň ýokary okuw jaýlarynda bakalawriýat maksatnamasy boýunça bilim alýan daşary ýurtly talyplaryň sany boýunça Türkmenistan ikinji orunda dur. Bu barada NEWS.ru neşiri Russiýanyň Ylym we ýokary bilim boýunça ministrliginiň sanlary esasynda maglumat çap etdi. Maglumata görä, birinji orunda Gazagystan (44 müň adam), ikinji orunda Türkmenistan (30 müň) we üçünji orunda Özbegistan (23 müň 500) dur. Sanawda Hytaý 15 müň 400 adamy bilen dördünji we Täjigistan 12 müň adamy bilen bäşinji orunda ýerleşdirildi. Читать дальше...

ABŞ güýçleri Owganystanda gaçan uçardaky iki gullukçysynyň jesetlerini çykardy

Azathabar.com 

Owganystanda ABŞ-nyň güýçleri ýurduň “Talybanyň” gözegçiligi astyndaky Gazni welaýatynda gaçan uçaryň netijesinde heläk bolan şahsy düzümiň iki gullukçysynyň jesetlerini çykardylar. Bu barada Pentagon maglumat berýär. Bombardier E-11A kysymly aragatnaşyk harby uçary 27-nji ýanwarda Owganystanyň gündogarynda ýere gaçypdy. 28-nji ýanwarda Pentagon ABŞ güýçleriniň uçaryň degişli uçuş maglumatlaryny ele geçirendigini we onuň gaçmagy bilen bagly derňewiň dowam edýändigini aýtdy. Şol bir wagtda,... Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.