123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro
Добавить новость
Октябрь
2020

Все новости

Konflikt we COVID-19: Daglyk-Garabagyň ilatyna gosa howp abanýar

Azathabar.com 

Söweş möwjeýän mahaly, Azerbaýjanyň bölünip aýrylan Daglyk-Garabag sebitinde we töwereginde ýaşaýanlar üçin COVID-19 howpy tutuşlygyna bolmasa-da, bölekleýin kölege salýar. Geçen aý ermeni we azerbaýjan güýçleriniň arasynda konflikt başlany bäri ýüzlerçe adam öldi, ýöne koronawirus bilen baglanyşykly hadysalar hem barha artýar.

Hepdäniň jemi #42 (24.10.2020 ý.)

Azathabar.com 

Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Türkmenistanyň Döwlet býujeti we ilatyň abadançylygy, ýurtda dowam edýän ‘agyr işsizlik’ şertlerinde hökümetiň görüp biljek gyssagly çäreleri; Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky ‘howpsuzlyk’ ylalaşygy we Türkmenistanyň bitaraplygy baradaky söhbetlerimizi diňlemäge we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

Döwlet býujetinde ilatyň iş üpjünçiligi nazarda tutulýar, durmuşda nähili?

Azathabar.com 

Hökümet tankytçylary Berdimuhamedowyň hökümetiniň her ýyl kagyzda ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga niýetlenen Döwlet býujetini düzýändigini, emma iş ýüzünde uly döwlet serişdeleriniň gümürtik taslamalara harçlanýandygyny, halk köpçüliginiň bolsa ýyl-ýyldan garyp düşýändigini aýdýarlar.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň sammiti COVID-19 sebäpli yza we Aşgabada geçirildi

Azathabar.com 

Özbegistanyň Daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow şu ýyl Merkezi Aziýa respublikalarynyň prezidentleriniň Gyrgyzystanda geçirilmegi planlaşdyrylan üçünji duşuşygynyň koronawirus pandemiýasy sebäpli 2021-nji ýyla, yza süýşürilendigini aýtdy diýip, TASS habar berýär. Türkmenistan biraz öň geljek ýyldaky duşuşygyň özünde geçirilemgini teklip etdi. Kamilow Aşgabatda geçiriljek sammitden soňky duşuşygyň Bişkekde geçirilip bilinjekdigini aýtdy. Habar gullugy Merkezi Aziýa döwletleriniň baştutanlarynyň... Читать дальше...

Özbegistan žurnalistiň garşysyna açylan jenaýat işini ýatyrdy, oňa kwartira sowgat berdi

Azathabar.com 

Özbek žurnalisti Bobomurod Abdullaýew özüne garşy açylan gapma-garşylykly  jenaýat işiniň ýatyrylandygyny habar berdi.  Abdullaýewiň ykbalyna alada bildiren Birleşen Ştatlar bu karary gutlady.  “Şu gün žurnalist Bobomurod Abdullaýewiň garşysyna gozgalan jenaýat işiniň ýatyrylandygy barada habar geldi. Biz žurnalist we onuň maşgalasy üçin örän şat” diýip, ABŞ-nyň Özbegistandaky ilçisi Daniel Rosenblum 23-nji oktýabrda twitterde ýazdy. Prezident Şawkat Mirziýoýewiň belleýşi ýaly, “garaşsyz metbugat... Читать дальше...

Gazagystanlylaryň bir topary ABŞ konsullygyna baryp, "Borat" komediýasy üçin ötünç soralmagyny talap etdi

Azathabar.com 

Almaty şäherinde özlerini watançy we “Namys” toparynyň agzalary diýip atlandyrýan ýaşlar toslama gazak žurnalisti baradaky “Borat” komediýasynyň dowamynyň çykarylmagy bilen baglanyşykly ABŞ-nyň Baş konsullygyna petisiýa, şikaýat ýüzlenmesi bilen ýüz tutdy. Petisiýada olar iňlis şortasy Saşa Baron Koeniň baş rolda oýnaýan filminiň görkezilmegine berk garşylyk görkezip, öz tassyklamalaryna görä, bu filmiň gazagystanlylary “masgaralaýandygyny” we ýurduň abraýyny pese gaçyrýandygyny aýtdylar. Şeýle-de... Читать дальше...

Dagly-Garabag üstündäki täze çaknyşyklaryň arasynda ermeni, azerbaýjan ministrleri Pompeo bilen duşuşdy

Azathabar.com 

Ermenistanyň we Azerbaýjanyň ýokary derejeli diplomatlary 23-nji oktýabrda, bölünen sebit üstünde barýan uzaga çeken konfliktiň çäginde Azerbaýjanyň we etniki ermeni güýçleriniň arasyndaky söweşleriň dowam edýän wagtynda, Waşingtonda ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo bilen duşuşdylar. Azerbaýjanyň daşary işler ministri Jeýhun Baýramow we Ermenistanyň daşary işler ministri Zohrab Mnatsakanian Pompeo bilen Döwlet departamentinde, aýry-aýrylykda duşuşdy.  Pompeo "zorlugy bes etmegiň we parahat ilaty goramagyň zerurdygyny nygtady" diýip... Читать дальше...

"Ne bärde, ne-de ol ýerde". Türkmenistanda galan etnik gazaklaryň umytsyzlygy

Azathabar.com 

Hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan Gazagystana göçmäge taýýarlanan ýüzden gowrak etnik gazak maşgalasy indi ýedi aýdan gowrak wagt bäri näbellilik ýagdaýynda ýaşaýar. Olaryň köpüsi gyş paslynyň ahyrynda we ýazyň başynda öýlerini satyp, Türkmenistanda hasapda duran ýazgylaryndan çykdylar. Ýöne pandemiýanyň fonunda serhetler ýapylanlygy sebäpli ýurtdan çykyp bilmediler.

Pozitiw COVID-19 hadysalarynyň anyklanmagynyň fonunda, Lebapda maska geýmek talaby güýçlendirildi

Azathabar.com 

Lebapda ýerleşýän bir karantin nokadynda saklanýan adamlaryň käbiriniň koronawirus barlagynyň pozitiw netije görkezendigi baradaky habary Azatlygyň ýene bir habarçysy tassyklady. Bu habarlaryň fonunda, ýurtda tassyklanan COVID-19 hadysasy barada habar bermeýän türkmen häkimiýetleri sebitiň ilatyndan maska geýmek talabyny has-da güýçlendirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň biri-birinden habarsyz iki habarçysy habar berýär. "Moskwadan gelen raýatlar 3-nji hepde, ýene bir hepde karantinde saklanmaly edildi. Читать дальше...

Новости там, где Вы


Слухи, сплетни...

Новости Москвы на Moscow.mediaВсе города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.