123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Sportsweek.org

Sportsweek.org

Первые новости сегодня

Yragyň premýer-ministriniň Eýrana etmeli sapary ýatyryldy

Yragyň premýer-ministri Haýdar al-Abadi ABŞ-nyň Tährana garşy girizen sanksiýalary bilen ylalaşmasa-da, olara boýun bolmakdan başga alajynyň ýokdugyny aýdandan soň, onuň Eýrana etmeli sapary ýatyryldy. Читать дальше...

Все новости

Kaspi sammiti umytlary ödedimi?

Azathabar.com 

12-nji awgustda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Orsýetiň we Türkmenistanyň liderleri Hazar deňziniň durumy hakda uzak wagt bäri garaşylyp gelinýän konwensiýa gol çekmek maksady bilen Gazagystanyň Aktau şäherinde duşuşdylar.
Aşgabatda okuw esbaplarynyň ýarmarkasy başlady

Azathabar.com 

Aşgabadyň "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" söwda merkeziniň öňünde mekdep ýarmarkasy açyldy. Alyjylar okuw esbaplarynyň bahalarynyň geçen ýylkylar bilen deňeşdirilende telim esse ýokarydygyny aýdýarlar.

Prezident Berdimuhamedowyň ýerine ýetirmegindäki 'Garagum' aýdymy özbek hit-paradyna girdi

Azathabar.com 

Özbegistanyň "Zor TW" hususy telekanalynyň Real Hit atly teleproýektiniň 9-njy awgustda çap eden hit-paradyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow girdi. Daşkentiň Aşgabat seýilgähinde geçiren pikir soralyşygynda gatnaşyjylar iň gowy görýän aýdymçylarynyň adyny aýdyp, olaryň repertuaryndan iň halaýan aýdymlaryny ýerine ýetirip berdiler. ​Ses berijileriň biri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýerine ýetirmegindäki "Garagum aýdymyna" özüniň ses berýändigini aýtdy. Читать дальше...

Owganystanyň Gazni şäheriniň üstünde tapgyr dördünji gün gyzgyn söweş barýar

Azathabar.com 

Owganystanyň gündogaryndaky Gazni şäheriniň üstünde “Talyban” jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky barýan söweş tapgyr dördünji gününe girdi. Gazni welaýatynyň paýtagty Gazni Owganystanyň esasy uly şäherleri bolan Kabul bilen Gandaharyň arasyndaky uly ýolda ýerleşýär. Içeri işler ministrligi şähere goşmaça güýçleriň ugradylandygyny mälim etdi. Çaknyşyklarda 100 töweregi esger, polisiýa işgäri öldürildi we ýaralandy. Howpsuzlyk resmileri “Talybanyň” hem agyr ýitgileri çekýändigini... Читать дальше...

Türkiýäniň Merkezi banky ykdysady çäreleri geçirmekçi

Azathabar.com 

Türkiýäniň Merkezi banky ýurduň milli pul birliginiň hümmetsizlenmeginiň fonunda, ýurtda maliýe durnuklylygyny üpjün etmek üçin “ähli gerekli çäreleri” görmäge taýýardygyny aýdýar. Mundan öň, ýurduň maliýe ministri Berat Albaýrak bazardaky howatyrlanmalary gowşatmak üçin hökümetiň hereket planyny işläp düzendigini mälim edipdi. Türkiýäniň ykdysady çökgünlige uçramagynyň mümkindigi baradaky gorkularyň fonunda türk lirasy ABŞ-nyň dollaryna görä rekord derejede hümmetsizlendi. Ankaranyň Waşington bilen gatnaşyklarynyň ýitileşmegi liranyň hümmetsizlenmegini has-da güýçlendirdi. Читать дальше...

Rumyniýada hökümete garşy protestler dowam edýär

Azathabar.com 

Rumyniýada müňlerçe adam eýýäm üçünji gije korrupsiýa garşy protestleri geçirip, hökümetiň çekilmegini talap edýärler. Ýekşenbe güni giçlik paýtagt Buharestde protestçiler Rumynyýanyň, NATO-nyň we Ýewropa Bileleşiginiň baýdaklaryny galgatdylar. Demonstrantlar häkimiýet başyndaky Sosial Demokratik Partiýany “gyzyl mergi” atlandyryp, onuň çekilmegini talap etdiler. Mundan iki gün öň, polisiýa demonstrantlara garşy göz ýaşardyjy gazy we suw toplaryny atandan soň, protestler gazaplylyga ýazypdy. Читать дальше...