123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Sportsweek.org

Sportsweek.org

Первые новости сегодня

Owganystanda söweşijileriň hüjümlerinde azyndan 14 owgan harbysy wepat boldy

Owganystanyň günbatarynda Badghis welaýatynda “Talyban” toparynyň amala aşyran hüjüminde azyndan 14 sany owgan harbysy we polisiýa wekili wepat boldy diýip, owgan resmileri aýdýarlar. Читать дальше...

Все новости

ABŞ Döwlet departamenti: Türkmenistan söz, pikir azatlygyna hormat goýmaýar

Azathabar.com 

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça täze ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň awtoritar döwlet bolmagynda galýandygy bellenýär. 2016-njy ýylda kabul edilen Konstitusiýa Türkmenistany dünýewi demokratiýa hökmünde häsiýetlendirýän hem bolsa, ýurt Gurbanguly Berdimuhamedowyň we onuň ýakyn töwereginiň gözegçiligindäki awtoritar hökümet tarapyndan dolandyrylýar diýlip, ABŞ-nyň Döwlet departamenti tarapyndan 2017-nji ýylda 200 çemesi dünýä ýurdunyň adam hukuklary boýunça amala aşyran hereketleri barada çap edilen hasabatyň Türkmenistana degişli böleginde aýdylýar. Читать дальше...
Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении после массовых протестов

Azathabar.com 

Серж Саргсян, назначенный на пост премьера-министра Армении 17 апреля, объявил о своей отставке. В Ереване и других городах страны с 13 апреля проходят массовые акции протеста против против назначения премьер-министром страны Сержа Саргсяна, занимавшего 10 лет пост президента.

Ýerewan: Protestler dowam etdi, Serž Sarkisian hökümet başyndan çekildi

Azathabar.com 

Serž Sarkisian Ermenistanyň hökümet baştutany wezipesinden çekilýändigini yglan etdi. 23-nji aprelde irden Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda protestler ýene dowam etdirilipdi. Protestçiler premýer-ministr Serž Sarkisian we onuň hökümeti iş başyndan çekilýänçä öz çykyşlaryny dowam etdirmegi wada berdiler.  Onlarça müň protestçi polisiýanyň duýduryşyna garamazdan, oppozisiýa lideri Nikol Paşinianyň tussag edilmeginiň yzýany Ýerewanyň Respublika meýdançasynda jemlendi. Bir gün öň protestçiler, çykyşlaryny “merkezleşdirilmedik” görnüşde amala aşyrmagy we uly bolmadyk toparlara bölünip, şäheriň dürli böleklerinde ýöriş geçirmegi we öz närazylygyny beýan etmegi ylalaşdylar. Читать дальше...

HORMATLY ARKADAG: Demirgazyk Koreýa ýaly etjek bolýaňyzmy? 

Azathabar.com 

Hormatly Gurbanguly Malikgulyýewic! Sonky yylarda awtoulaga dürli bahanalar bilen ilteşmeginiziñ manysy nämekä? Aziada bahanasy bilen welayatlylary paytagta salmandynyz, henizem salañyzok. Şol wagtdan bellidi salmajagynyz. Sebäbi gurulan stoyankalaryñyz şony şol wagt añladyardy. Indi tigirli ýöriş bahanasy bilen siziñ gizlin proyektlerinizden biri adamlary awtoulagdan büsbitin düşürmek bolup bilermi? Demirgazyk Koreýa yaly etjek bolýanyźmy?  Ine eziz adamlar görşüñiz ýaly yurdy yuwaş yuwaşdan gulçulyga öwrüp baryan hökümede garşy birlik bolmaly wagty geldimika diýýän. Читать дальше...

Türkmen hökümeti bank kartlarynyň täze görnüşlerine seretdi

Azathabar.com 

Türkmenistanyň hökümeti bank kartlarynyň täze görnüşlerini hödürledi. Türkmenistanyň resmi mediasynyň maglumatlaryna görä, fiziki şahslaryň hasap açmak üçin ulanmagyna niýetlenen täze kartlaryň nusgalary döwlet baştutanyna 20-nji aprelde geçiren hökümet maslahatynda hödürlenipdir we prezident G.Berdimuhamedow “bank kartlarynyň hödürlenen görnüşleri boýunça birnäçe bellik edip, wise-premýere tabşyryk beripdir”. Täze bank kartlaryna degişli has jikme-jik maglumat berilmedi. Türkmen hökümetiniň bank kartlarynyň täze görnüşlerine seretmek boýunça bu çäresi türkmen banklarynyň müşderileriniň VISA we Mastercard bank kartlaryndan ýurduň daşynda nagt pul çekmekde we tölemekde kynçylyk çekýän döwrüne gabat geldi. Читать дальше...