123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Sportsweek.org

Sportsweek.org

Первые новости сегодня

Türkmenistan: Saud Arabystanynyň Özüş gaznasy TOPH proýektine maýa ýatyrýar

Türkmen metbugaty Saud Arabystanynyň TOPH geçirijisiniň gurluşygyna maýa ýatyrýandygyny habar berýär. Читать дальше...

Все новости

Twitter rus troll fermasynyň twitlerini 677,775 amerikalynyň yzarlandygyny aýdýar

Azathabar.com 

Twitter öz tapyndylary esasynda ABŞ-da 2016-njy ýylda geçen prezident saýlawlaryna täsir etmek boýunça Orsýet tarapyndan görlen tagallalaryň başda pikir edilişinden has giň bolnadygyny, ýakasy gaýyşly rus troll fermasy tarapyndan goýlan twitleri 677,775 amerikanyň yzarlandygyny ýa olara ‘laýk’ goýandygyny aýtdy.  Kompaniýa 19-njy ýanwarda çap eden maglumatynda özüniň Internet gözleg agentligi – Kreml bilen bagly “troll fermasy” diýip bilinýän Sankt-Peterburg kärhanasynyň ýene 1,072 hasabyny tapandygyny we ýapandygyny aýtdy. Читать дальше...

Türkmen DIM-niň başlygy Hyrada sapar etdi, häkim TOPH-yň howpsuzlygyny wada berýär

Azathabar.com 

Hyrat welaýatynyň häkimi Muhammad Asiyf Rahymy sapara gelen türkmen resmisi bilen duşuşykda Aşgabat bilen bilelikde gurulýan desgalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ähli çäräniň görüljekdigini wada berdi diýip, owgan metbugatynyň habarlarynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow şu gün, 20-nji ýanwarda günbatar Owganystanyň Hyrat welaýatyna sapar etdi. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdanguly Myradynyň maglumatyna görä,Meredow Owganystanyň welaýat häkimi Muhammad Asiyf Rahymy bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn gatnaşyklar, hususan-da TOPH, TOP we beýleki proýektler, olary durmuşa geçirmek we howpsuzlyk meseleleri barada maslahatlaşdy. Читать дальше...

Erdogan Siriýanyň Afrin sebitinde gury ýer operasiýalary başlandy diýýär

Azathabar.com 

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan Siriýanyň Afrin sebitinde gury ýerdäki harby operasiýalaryň başlanandygyny, Manbijiň ýanyndan hem bir operasiýanyň başlanjakdygyny aýdýar. 20-nji ýanwarda günbatardaky Kutahýa welaýatynda Adalat we Galkynyş partiýasynyň ýygnagynda çykyp gürlän prezident munuň türk goşunlarynyň serhetden geçendigini aňladýandygyny anyk aýtmady.  Türk harbylary biraz öň özleriniň demirgazyk-günbatar Siriýadan, kürtleriň gözegçiligindäki ýerden serhet aşyr atylan oka gaýtawul berendikleriniaýtdylar. Читать дальше...
Pakistanyň Maşal radiosynyň edarasyny ýapmagy ýazgarylýar

Azathabar.com 

Žurnalizim gözegçilik edýän esasy gurama Pakistanyň Azat Ýewropa/Azatlyk radiosynyň Yslamabatdaky ofisiniň ýapylmagyny ýazgardy we muny Pakistanda “metbugat azatlygyna abanan göni howp” hökmünde häsiýetlendirdi. Pakistanyň Içeri işler ministrligi 19-njy ýanwarda, Pakistanyň içerki aňtaw agentligi ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän hususy radiony“Pakistanyň bähbitlerine garşy” we “duşmançylykly aňtaw agentliginiň gün tertibi bilen ugurdaş”programmalary efire bermekde aýyplanyndan soň, Maşal radiosynyň, Azatlygyň Pakistan gullugynyň Yslamabatdaky ofisini ýapmagy buýurdy. Читать дальше...

Türkmenistan: Saud Arabystanynyň Özüş gaznasy TOPH proýektine maýa ýatyrýar

Azathabar.com 

Türkmen metbugaty Saud Arabystanynyň TOPH geçirijisiniň gurluşygyna maýa ýatyrýandygyny habar berýär. Nebit-gaz pudagyna seredýän wise-premýer Maksat Babaýewiň anna güni geçirilen hökümet mejlisinde beren habaryna görä, bu maýany Saud Arabystanynyň Ösüş gaznasy berdi. Babaýewiň sözlerine görä, bu baradaky ylalaşyk prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2016-njy ýylyň maý aýynda Saud Arabystany patyşalygyna eden resmi saparynda gazanyldy. “Saud Arabystanynyň Ösüş gaznasy tarapyndan berlen maýa goýumlary daşary ýurtly maýadarlaryň TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna uly gyzyklanma bildirýändigine şaýatlyk edýär” diýip, TDH-nyň habarynda nygtalýar. Читать дальше...

Türkmenistan ykdysady kynçylyk şertlerinde baýramçylyk günlerini azaldýar

Azathabar.com 

Türkmenistanda döwlet derejesinde bellenilýän baýramçylyk günleriniň biri kemeldildi, ýagny Türkmen halysynyň güni bilen Dokma senagaty işgärleriniň güni birleşdirildi. Döwlet eýeçiligindäki TDH habar gullugynyň ýazmagyna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni, 19-njy ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda aýry-aýrylykda bellenilýän iki baýramçylygy birleşdirmek barada edilen teklibi goldady. Mälim bolşy ýaly, Türkmen halysynyň güni maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär, Dokma senagaty işgärleriniň güni bolsa, iýun aýynyň ilkinji ýekşenbesinde bellenilýär. Читать дальше...

Türkmen telekeçilerine konwertasiýa çäklendirildi

Azathabar.com 

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtdan harytlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konwertasiýa edip bermeginde bökdençlikleriň ýüze çykyp başlandygy dogrusynda maglumatlar gowuşýar.