123ru.net

World News in Turkmen

Новости от News-life.ru

News-life.ru
Апрель
2019

Все новости

Tripoly üstündäki söweşlerde öldürilenleriň sany 220-ä ýetdi, täze çaknyşyklar başlandy

Azathabar.com 

20-nji aprelde, şähere kontrollyk üstünde barýan iki hepdelik söweşlerde ölenleriň sanynyň 220-ä ýetmegi bilen, Liwiýanyň paýtagty Tripoliniň günorta etraplarynda agyr çaknyşyklar boldy. Liwiýa gündogardaky we günbatardaky bäsdeş iki hökümetiň arasynda bölündi. Özüni Liwiýanyň milli goşunynyň komandiri diýip yglan eden Khalifa Haftary goldaýan milisiýa güýçleri Tripolide BMG tarapyndan goldanylýan Milli ylalaşyk hökümetini goraýan milisiýa güýçlerine garşy söweşýär. Milli ylalaşyk hökümetine ygrarly güýçler 20-nji aprelde, birnäçe güne çeken üzlem-saplam söweşden soň, Haftaryň güýçlerine garşy garşylyklaýyn hüjümi yglan etdiler. Читать дальше...

Kabulyň merkezinde Aragatnaşyk ministrligine hüjüm edilip, ýedi adam öldürildi

Azathabar.com 

20-nji aprelde Kabulyň merkezindäki Aragatnaşyk ministrligine hüjüm edilende azyndan ýedi adam öldürildi diýip, owgan resmiler aýtdylar. Günortana golaý, şäheriň iň bir meşgul künjekleriniň birinde ýerleşýän ministrligiň daş işiginde bolan partlamanyň we şondan soň turan atyşyklaryň jogapkärçiligini bada-bat öz üstüne alan tapylmady.  Polisiýanyň başlygy, general Saýed Mohammad Roşandil bombaçynyň ministrligiň girelgesinde özüni partladandygyny we beýleki hüjümçiler üçin Kabulyň merkezinde berk goralýan howlynyň içine girmek üçin ýol arçandygyny aýtdy. Читать дальше...

Orsýet Siriýanyň Tartus portuny 49 ýyllyk kärendesine almak ylalaşygyna basym gol çekiljegini aýdýar

Azathabar.com 

Siriýanyň prezidenti Başar al-Assad 20-nji aprelde Damaskda uly derejeli rus resmileri bilen gepleşmek üçin duşuşdy. Iki ýurduň hem döwlet mediasy Siriýanyň Tartus portunyň Orsýete kärendesine berilmegi baradaky ylalaşygyň baglaşylmagyna ýakyn gelnendigini aýdýar. Orsýetiň Daşary işler ministrligi Assadyň Moskwanyň Siriýadaky ýörite wekili Aleksandr Lawrentiew; Orsýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergeý Werşinin; premýer-ministriň orunbasary Ýuriý Borisow; Goranmak ministrliginiň birnäçe resmisi bilen iki günläp duşuşandygyny aýtdy. Читать дальше...
Gazagystandaky awtobus hadysasynda azyndan 11 adam öldi

Azathabar.com 

Günorta Gazagystanda, migrantlaryň Orsýete aşmak üçin ulanýan ýolunda bolan awtobus hadysasynda azyndan 11 adam öldi, 30 çemesi adam ýaralandy diýip, Gazagystanyň Içeri işler ministrligi aýtdy. Bu hadysa Alamty-Daşkent ýolunyň Kordaý etrabynda, günortadaky Žambyl welaýatynda 20-nji aprel güni irden boldy. häkimiýetler pidalaryň arasynda gazaklar bilen birlikde özbek raýatlarynyň hem bardygyny aýdýarlar. Geçiş prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew pidalaryň maşgalalaryna gynanjyny bildirdi we Özbegistanyň prezidentine hem telegramma iberendigini aýtdy. Читать дальше...

Şri-Lankada bolan partlamalarda 150-den gowrak adam öldi

Azathabar.com 

Şri-Lankada 21-nji aprelde bolan partlamalar netijesinde 150-den gowrak  adam öldi, 400-den gowrak adam bolsa ýaralandy. Azyndan alty partlamanyň bolandygy aýdylýar. Paýtagtdaky partlamalar dindarlaryň pasha çärelerine toplanýan birnäçe ýerinde, şol sanda myhmanhanalarda we ybadathanalarda gurnaldy. Paýtagtyň demirgazygyndaky  Negombo şäherinde, Kolombonyň gapdalyjygynda, ýene paýtagtdan 250 km gündogardaky Battikaloada üç ybadathana nyşana alyndy. Negomboda, merhemetli Sebastiaýanyň Katuwatiwiýadaky ybadathanasynda bolan partlamanyň eden weýarançlygy ybadathananyň feýspul sahypasynda çap edildi, ol suratlarda gana bulaşan pol we oturgyçlar görünýär. Читать дальше...

Kabulda partlama, atyşyk boldy, hüjümçiler Aragatnaşyk ministrligini nyşana aldy

Azathabar.com 

Ýaragly adamlar 20-nji aprelde, günortana golaý owgan paýtagtynyň merkezindäki Aragatnaşyk ministrligine hüjüm etdiler diýip, resmiler Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna aýtdylar. Polisiýa bombaçynyň ministrligiň daş işiginde özüni partladyp, beýleki hüjümçiler üçin merkezi Kabulda berk goralýan hökümet howlusyna girmäge ýol açandygyny aýtdy. Adamlar wakanyň bolan ýerindäki binanyň töwereginden ewakuasiýa edildi, partlamanyň we atyşygyň jogapkärçiligini bada-bat üstüne alan tapylmady.

Türkmen resmileri sanly ykdysadyýet boýunça umumy düşünje almaly edildi

Azathabar.com 

Ylym, bilim, saglygy saklaýyş we sport boýunça wise-premýer 19-njy aprelde geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa sanly ykdysadyýetiň esaslary boýunça gurnaljak ýörite okuwlar barada hasabat berdi. Pürli Agamyradowa 12-nji aprelde geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda ähli derejedäki ýolbaşçylar üçin ýörite okuwlary guramak tabşyrylypdy. Şunuň bilen baglylykda, TDH-nyň maglumatyna görä, gysga möhletli okuwlaryň programmasy taýýarlanyldy we 1-nji maýda başlanjak okuwlar sanly ykdysadyýet boýunça bilimi ýokarlandyrmagy, sanly tehnologiýalaryň aýratynlyklary we mümkinçilikleri hakynda umumy düşünje bermegi maksat edinýär. Читать дальше...

Müsürliler Sisiniň dolandyryş möhletini uzaltjak referendumda ses berýär

Azathabar.com 

Müsürliler 20-nji aprelde iş başyndaky prezident Abdel-Fattah al-Sissiniň dolandyryş ygtyýarlyklaryny 2030-njy ýyla çenli uzaltmaga mümkinçilik berjek konstitusiýa düzedişleri babatda geçirilýän üç günlük referendumda ses bermäge başladylar.  Teklip edilýän konstitusiýa düzedişleri onuň häzirki dört ýyllyk prezidentlik möhletini alty ýyla çenli uzaltmaga we ýene bir möhlet wezipede galmaga mümkinçilik berer.  Şeýle-de bu düzedişler harbylaryň syýasy durmuşdaky roluny güýçlendirer we prezidente sud kanunçylygynyň üstünden garamakda kän ygtyýar berer diýip, tankytçylar aýdýarlar. Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.