123ru.net

Azathabar.com

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro
Добавить новость
Август
2020
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

Lebapdan Aşgabada okamaga gitjek studentlerde COVID-19 barlagy geçirilýär

Azathabar.com 

Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19 ýokuşan näsagyň ýokdugyny aýdyp gelýän mahaly, Lebabyň ýokanç keseller hassahanasynda koronawirus alamatlary bolan näsaglar köpelýär. Aşgabadyň ýokary okuw jaýlarynda okamaga gitjek studentlerde COVID-19 barlagy geçirilýär. Migrasiýa gullugy çagasy daşary ýurtlarda okuwyny tamamlan ene-atalara jaň edip, olaryň Türkmenistana getiriljekdigini duýdurýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebapdan habar berýär. "Ýagdaý ýene-de erbetleşdi, COVID-19 ýokaşanlaryň sany köpelýär. Читать дальше...
Nobel baýragynyň laureaty Aleksiewiç Lukaşenkanyň belarus halkyna “uruş yglan edendigini” aýdýar

Azathabar.com 

Gan döküşikli raýat urşunyň öňüni almak üçin prezident Alýaksandr Lukaşenka häkimiýet başyndan çekilmeli, häkimiýetler öz halkyna uruş yglan edipdir diýip, Nobel baýragynyň ýeňijisi belarusiýaly ýazyjy Swetlana Aleksiewiç tutuş Belarusda polisiýanyň demonstrantlara garşy zorluk ulanmagyny ýazgardy. 9-njy awgust saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça tutuş Belarusda protestler dowam edýän wagty, Aleksiewiç bu bellikleri 12-nji awgustda Azat Ýewropa/Azatlyk Raidosyna telefon arkaly beren interwýusynda aýtdy. Читать дальше...

HRW Bişkegi özbek žurnalistini Daşkende ekstradisiýa etmezlige çagyrdy

Azathabar.com 

Human Rights Watch (HRW) gyrgyz häkimiýetlerini tussag edilen özbek žurnalisti Bobomurod Abdullaýewi Daşkende ekstradisiýa etmezlige çagyrdy. Ondan ozal, Abdullaýew Daşkendiň haýyşy boýunça Bişkekde saklanypdy. 12-nji awgustda beren beýanatynda düýbi ABŞ-da ýerleşýän halkara adam hukuklary topary Bişkekden žurnalisti boşatmagy talap etdi. “Abdullaýew yzyna, Özbegistana ugradylan halatynda onuň gynamalara sezewar bolmak töwekgelçiligi sebäpli, Gyrgyzystanyň baş prokuraturasy özbek häkimiýetleriniň haýyşyny ret etmeli” diýip... Читать дальше...

Fransiýanyň prezidenti Makron Liwan we Belarus boýunça rus hem-de eýran liderleri bilen söhbetdeşlik geçirdi

Azathabar.com 

Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip, Belarusda saýlawlardan soňky zorlugy we Beýrutda bolan weýrançylykly partlamadan soň Liwandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdy. 12-nji awgustda Makron eýranly kärdeşi Hassan Rohani bilen hem telefonda söhbetdeşlik geçirip, Tährandan Liwana gatyşmazlygy we dartgynlygy artdyrmazlygy talap etdi. Eýran şaýy söweşiji topary “Hizbullahyň” üsti bilen Liwana täsir edýär. Toparyň syýasy... Читать дальше...

Maryda protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çaknyşdy

Azathabar.com 

12-nji awgustda Maryda ýüzlerçe adam, häkimiýetleriň pul nagtlaşdyrmak boýunça girizen nobatdaky çäklendirme-düzgünlerine närazylyk bildirip, şäheriň merkezi köçeleriniň birini baglady we sebite gelen polisiýa işgärleri bilen çaknyşdy. Bu barada ýagdaýlary ýakyndan öwrenen Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylarynyň biri 13-nji awgustda gürrüň berdi. Çarşenbe güni öýlän sagat 13:00 töwereginden soň, Marynyň ‘Senagat’ we ‘Daýhanbank’ banklarynyň işgärleri kartlaryndaky pullaryny nagtlaşdyrmak üçin nobata duran ýüzlerçe adamyň öňüne çykyp... Читать дальше...

Pompeo belarus halky üçin “gowy netije” getirjek ABŞ çärelerini wada berýär

Azathabar.com 

ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo Belarusda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlary we onuň yz ýany parahat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgustda Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna Pragada beren interwýusynda: “Biz belarus halky üçin gowy netije isleýäris hem-de biz muňa laýyklykda çäreleri göreris” diýdi. Awtoritar prezident Alýaksandr Lukaşenkany altynjy möhlete bu wezipä getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgaran Pompeo “biz zorluga we onuň netijelerine syn etdik... Читать дальше...

Täjigistanyň transport ministriniň öz janyna kast etmek synanyşygynyň käbir sebäpleri aýan bolýar

Azathabar.com 

Täjik hökümetiniň habar bermegine görä, Täjigistanyň transport ministri Hudoýor Hudoýorzoda öz janyna kast etjek bolanynda, hossarlary ýetişip, ony ölümden halas etdiler. Häzirki wagtda transport ministrliginiň ýolbaşçysy keselhanada ýatyr. Täjigistanyň Baş prokuraturasynyň mälim etmegine görä, 11-nji awgustda ýüze çykan bu hadysa maşgalada dörän konflikt sebäp bolupdyr. «62 ýaşly Hudoýor Hudoýorzoda maşgala agzalary bilen dawalaşandan soň, ýaşaýan ýeri Duşenbe şäherinde özüni öldürmek üçin, aşhanadaky pyçak bilen özüni ýaralapdyr» diýip... Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.