123ru.net

Azathabar.com

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro

Леся Никитюк показала волосы на интимном месте и призналась в самых смелых желаниях

Андрей Мельниченко продолжает греть руки на госконтрактах

Бузова пришла в бешенство из-за смены аэропорта посадки и использования её имени в ситуации с Навальным

Ксении Собчак грозит уголовное дело за ролик о коронавирусе «Кровавый мюзикл»

Январь
2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

Lebapda tapylgysyz dermanlaryň bahasy ep-esli ýokarlandy, ygtyýarnamasyz derman söwdagärleri ‘rowaçlanýar’

Azathabar.com 

Ygtyýarnamasyz derman satyjylary Lebabyň bazarlarynda tapylgysyz dermanlary gymmat bahadan satýar. Olarda döwlet bahasy 70 manatlyk “Doktor Mom” we “Brogeksin” siroplary 200 manat, öz bahasy 200 manatlyk “Arbidol” 500 manat. Ýerli ýaşaýjylar derman gytçylygynyň emeli döredilýändigini hem-de ygtyýarnamasyz derman söwdagärleriniň dürli ýollar bilen sebitde “derman monopoliýasyna” agalyk edýändigini aýdýarlar. Munuň jikme-jikligi barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 18-nji ýanwarda habar berdi.

Türkmenistan – COVID-19 hasaba alynmadyk dünýädäki 10 döwletiň biri

Azathabar.com 

Türkmenistan öz serhetleriniň çäginde koronawirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba almadyk tutuş dünýädäki 10 döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu aralykda, ýurtda bahra köp adamyň COVID-19-a ýolugýandygy, ol sebäpli heläk bolýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Aşgabadyň keselhanalarynda näsaglaryň uly akymynyň arasynda, ýagdaýy sähel oňatlaşan hassalar, täze syrkawlary kabul etmek üçin, öýlerine ugradylýar. Şol bir wagtda, geçen hepde saglyk ministriniň Türkmenabadyň Köpugurly hassahanasyna eden saparynyň öňüsyrasynda... Читать дальше...

Maryda bazarlar gaýtadan ýapyldy, arassaçylyk güýçlendirildi

Azathabar.com 

Mary welaýatynda koronawirus çäklendirmeleriniň arasynda geçen tomus ýapylan hem-de oktýabryň ortalarynda açylan bazarlar 14-nji ýanwarda gaýtadan ýapyldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 17-nji ýanwarda habar berdiler.
Maryda bazarlar gaýtadan ýapylýar, arassaçylyk güýçlendirildi

Azathabar.com 

Mary welaýatynda koronawirus çäklendirmeleriniň arasynda geçen tomus ýapylan hem-de oktýabryň ortalarynda açylan bazarlar 14-nji ýanwarda gaýtadan ýapyldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 17-nji ýanwarda habar berdiler. Soňky düzgüne görä, ýapylan bazarlarda diňe gök-bakja önümleri satylýan söwda tekjeleri öz işlerine dowam edýär. Buýruk welaýat häkimligi tarapyndan berildi. 18-nji ýanwarda günüň ikinji ýarymynda Azatlygyň ikinji habarçysy Maryda buýrugyň ýerine ýetirilişini barlady. Читать дальше...

Türkiýede hemişelik ýaşamaga rugsady bolmadyk türkmenistanlylar transport kartyny almak hakyny gazandylar

Azathabar.com 

Türkiýede ýerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamaga rugsady bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartoçkasyny almak hakyna eýe boldular. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň (THF) habar bermegine görä, indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede  hemişelik ýaşamaga rugsady bolmadyk türkmen raýatlary diňe pasport belgisini we familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29-njy dekabrda THF 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwaryndan başlap, Türkiýäniň Içeri işler ministrliginiň... Читать дальше...

'Australian Open' ýaryşyna baran azyndan 72 sportsmen koronawirus testinden soň karantine salyndy

Azathabar.com 

"Australian Open" tennis ýaryşyndan öň azyndan 72 tennisçi karantine salyndy. Bu  oýunçylary, tälimçileri, wezipeli adamlary we metbugat wekillerini  Melburna alyp baran çarter uçarynda bäşinji adamda COVID-19 keseliniň test arkaly anyklanmagynyň yzýanyna gabat geldi. Oýun möwsümini açýan "Australian Open" esasy tennis ýaryşynyň guraýjylary, soňky oňyn synagyň Kataryň Doha şäherinden Melburna baran uçarda bir ýolagçyda tassyklanandygyny mälim etdiler. Pozitiw testli adamyň oýunçy ýa-da sport toparynyň agzasy bolmandygyna garamazdan... Читать дальше...

Belarus protestçileri öz ýaşaýan ýerlerinde ýörişe çykyp, Lukaşenkanyň işden aýrylmagyny talap etdiler

Azathabar.com 

Belarus protestçileri 17-nji ýanwarda ýurduň dürli şäherleriniň we şäherçeleriniň seýilgählerinde hem ýaşaýyş ýerlerinde ýöriş gecirdiler we awtoritar ýolbaşçy Alýaksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagyny talap etdiler. Şeýle hem, demonstrantlar soňky bäş aýyň dowamynda demonstrantlara garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçilige çekilmegini talap edýärler. Saýlaw işgärleri ýurduň 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazanandygyny yglan edenlerinden soň... Читать дальше...

Içerki hüjüm hüşgärligi, Federal agentler Waşingtona baran Milli gwardiýany barlaýar

Azathabar.com 

ABŞ-nyň kanun goraýjy edaralary, prezident saýlanan Joe Baýdeniň kasam kabul ediş dabarasynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Waşingtonda nobatçylyk edýän Milli Gwardiýa goşunlaryny barlaýar. Resmiler içerki hüjümden alada bildirip Waşingtona iberilen Milli gwardiýanyň 25 000 töweregi agzasyna federal kanun goraýjy guramalar tarapyndan gözegçilik edilýändigini 17-nji ýanwarda aýtdylar. Goşun sekretary Raýan Makkarti resmileriň içerki hüjümiň bolup biläýjek howpundan... Читать дальше...

Nawalnynyň aklawçysy onuň üzňe saklanýandygyny aýdýar

Azathabar.com 

17-nji ýanwarda Germaniýadan Orsýete gaýdyp baran Kremliň tankytçysy Alekseý Nawalnyý, Moskwanyň Şeremetýewo aeroportunda kanun goraýjy edaralar tarapyndan tussag edilenden soň üzňelikde saklanýar diýip onuň aklawçylary aýdýar. Aklawçylaryň 18-nji ýanwarda aýtmagyna görä, Kremliň tankytçysy howa menziliniň golaýyndaky polisiýa merkezine äkidileli bäri, onuň bilen gatnaşyga rugsat berilmeýär we onuň ýagdaýy nämälim galýar. 18-nji ýanwarda Nawalnynyň Korrupsiýa garşy gaznasynyň (FBK) müdiri Iwan... Читать дальше...

Nawalnyý tussag edilmek howpy astynda Orsýete dolandy

Azathabar.com 

Rus oppozisiýa wekili Alekseý Nawalnyý, rus häkimiýetleriniň tussag etmek we birnäçe ýyl türme tussaglygyna höküm etmek niýetini bildirendigine garamazdan, Berlinden Moskwa gaýtdy. Orsýetiň “Pobeda” howaýollarynyň uçary bilen gelýän Nawalnynyň 17-nji ýanwarda, ýerli wagt bilen sagat 7:20-de Moskwanyň Wnukowo howa menziline gonmagyna garaşylýar. Wnukowodaky žurnalistler bu ýerde polisiýa ofiserleriniň köpdügini bellediler, häkimiýetler bolsa orsýetlileri Nawalnyny garşylamaga çykmazlyga çagyrdy. Читать дальше...

Новости там, где ВыСлухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.