123ru.net
World News in Turkmen

Леся Никитюк показала волосы на интимном месте и призналась в самых смелых желаниях

Сторонники Навального разочаровались в организации встречи блогера

Анна Калашникова рассказала, как разделят наследство Бориса Грачевского

Чем запомнится президентство Дональда Трампа

Новости за 09.10.2020

Aşgabatda ilatdan talap edilýän resminamalaryň sany köpelýär we "parahat" etrapçalarynyň ýazylyşy üýtgedilýär

Azathabar.com 

Türkmenistanda pasport maglumatlarynyň köpçülikleýin hasaba alynmagy we ilatyň surata düşürilmegi dowam edýär. Mundan başga-da, döwlet edaralaryna ýüz tutulanda ilatdan talap edilýän dürli resminamalaryň sany köpelýär. Şu çaka çenli ýurduň ilaty dürli zerurlyklar, şol sanda ýurduň içinde hereket etmek, azyk satyn almak we bankomatlardan pul çekmek üçin ençeme resminama almaga mejbur bolupdy. Ilatdan talap edilýän sprawkalaryň sanyny yzygiderli köpeltmek tejribesi esasan welaýatlarda köp duş gelýärdi. Читать дальше...
Jerime töläp bimeýän raýatlar meýdanlarda ‘gul ýaly’ işledilýär

Azathabar.com 

Koronawirusyň ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanyň dürli künjeklerinde polisiýa işgärleriniň ýüzi maskasyz adamlary saklamak, olara jerime salmak çärelerini güýçlendirendigi, kä halatlarda hiç hili resmi kwitansiýa düzmän, jerimäni şol ýeriň özünde töletdirýändikeri barada maglumatlar gowuşýar. Mundan başga-da, dürli sebäpler bilen saklanan raýatlaryň mejbury pagta ýygymyna çekilýändigi bellenilýär.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet baştutanlary gyrgyz wakalary barada bilelikde beýanat çap etdi

Azathabar.com 

Gazagystanyň prezidentiniň web sahypasynda Gazagystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan Respublikasynyň döwlet baştutanlarynyň Gyrgyz Respublikasyndaky wakalar barada bilelikdäki beýanaty cap edildi. Onda Gyrgyzystanda bolup geçýän wakalaryň çynlakaý alada döredýändigi bellenilýär. Köp asyrlyk dostluk gatnaşyklary, hoşniýetli goňşuçylyk, umumy medeni we ruhy gymmatlyklar bilen baglylykda, ýakyn goňşulary hökmünde, biz bu kyn günlerde Gyrgyzystanyň halkyny parahatçylygy goramak we ýurtda durnuklylygy... Читать дальше...

Bütindünýä azyk programmasyna parahatçylyk boýunça Nobel baýragy berildi

Azathabar.com 

BMG-niň azyk kömegini berýän Bütindünýä azyk programmasy (WFP), dünýäde açlygyň soňuna çykmak ugrunda alyp barýan işleri üçin, 2020-nji ýylyň Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna mynasyp boldy. Bu habar 9-njy oktýabr güni Oslada, Norwegiýanyň Nobel komitetiniň başlygy Berit Reiss-Andersen tarapyndan yglan edildi. Nobel komiteti koronawirus pandemiýasynyň dünýäde millionlarça adamyň ýüzbe-ýüz bolýan açlygyny has-da köpeldendigini aýtdy we hökümetleri Bütindünýä azyk programmasyny hem-de beýleki... Читать дальше...

Jerime töläp bilmeýän raýatlar meýdanlarda ‘gul ýaly’ işledilýär

Azathabar.com 

Koronawirusyň ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanyň dürli künjeklerinde polisiýa işgärleriniň ýüzi maskasyz adamlary saklamak, olara jerime salmak çärelerini güýçlendirendigi, kä halatlarda hiç hili resmi kwitansiýa düzmän, jerimäni şol ýeriň özünde töletdirýändikeri barada maglumatlar gowuşýar. Mundan başga-da, dürli sebäpler bilen saklanan raýatlaryň mejbury pagta ýygymyna çekilýändigi bellenilýär. “Maryda polisiýa işgärleri awtobus duralgalaryna duýdansyz gelip, gorag maskasy bolmadyk adamlary saklap... Читать дальше...

Orsýet Dagly-Garabag söweşini duruzmak üçin diplomatik tagallalary güýçlendirýär

Azathabar.com 

Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin, iki tarapyň tussaglary we ölenleriň jesetlerini alyş-çalyş etmekleri üçin, Ermenistan bilen Azerbaýjanyň Dagly-Garabagdaky konflikt zonasyndaky duşmançylyklaryna  arakesme berilmegine çagyrdy.  Putin Azerbaýjanyň prezidenti Ylham Alyýew we Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşinýan bilen geçiren  birnäçe telefon söhbetdeşliginden soň, söweşe biraz böwşeňlik salmak mümkinçiligini öňe sürdi diýip, Kremliň metbugat gullugy 8-nji oktýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Читать дальше...

Gyrgyzystanyň prezidenti täze hökümet tassyklanandan soň işden çekilmäge taýýardygyny aýdýar

Azathabar.com 

Gyrgyzystanyň prezidenti Sooronbaý Jeenbekow 9-njy oktýabrda Merkezi Aziýa ýurdundaky häkimiýet boşlugyny soňlamak üçin, täze premýer-ministr bellenenden soň işinden aýrylmaga taýýardygyny aýtdy. Ol öz web sahypasynda çap eden beýanatynda "kanuny ýerine ýetiriji häkimiýetler tassyklanandan we Gyrgyzystan “kanunçylyk ýodasyna dolanyp gelenden” soň, özüniň “Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti wezipesinden gitmäge taýýardygyny” aýtdy. Bu beýanat 4-nji oktýabrda geçirilen dawaly parlament saýlawynda... Читать дальше...

Gyrgyzlar "bir gije-gündiziň dowamynda hötde geldiler" hem belaruslary oýlanmaga mejbur etdiler

Azathabar.com 

Gyrgyzystanda konstitusiýa laýyk gelmeýän dawaly saýlawlara gyrgyzlaryň şeýle çalt garşy durup bilmegi hem gazanan netijeleri Belarusdaky prezident saýlawlaryna garşy durýanlara nädip çalt netije gazanmalydygyny görkezdi. Bu üstünlige birnäçe adamyň gözi gitse-de, beýlekiler iki ýurduň arasynda düýpli tapawudyň bardygyny nazarda tutup, belaruslary güýç ulanylmaýan parahatçylykly garşy durşy dowam etdirmäge çagyrýarlar. Indi dokuzynjy hepdede parahatçylykly protestlere çykýan belaruslar gyrgyzystanlylaryň... Читать дальше...

Знакомства онлайнСлухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.