123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 30.10.2020

Taganowa: Meni Tihanowskaýa deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek, hiç kim bize azat we adalatly durmuşy sowgat bermez

Azathabar.com 

Türkmenistanda häkimiýetler geçen tomus Stambulda türkmen hökümetine garşy protest aksiýasyna gatnaşandan soň saklanan we ýaňy-ýakynda azatlyga goýberilen aktiwist Dürsoltan Taganowany garalamak kampaniýalaryna girişdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy häkimiýetleriň Lebap welaýatynda girişen bu kampaniýalaryna jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň hem-de býujet işgärleriniň çekilýändigini habar berdi. Azatlyk Radiosy bu barada Dürsoltan Taganowa bilen söhbetdeş boldy.

Azyk nobatlary: Ýumurtga garaňkyda satylýar. Süýt-gatyk önümleri gymmatlaýar

Azathabar.com 

Paýtagt Aşgabatda çörek we ýumurtga ýaly esasy azyk önümleriniň üpjünçiliginde bökdençlikler dowam edýär. Munuň bilen bagly döwlet dükanlarynyň öňünde adamlaryň uly nobatlary saklanyp galýar. Hususyýetçilerde süýt-gatyk önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär.

Belarusda iş taşlaýyşa goşulanlar işinden kowulmak, tussag edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar

Azathabar.com 

Zawodyň içinde olara ýolbaşçylar tarapyndan işinden kowulmak haýbaty atylýar. Daşynda olara pitnä garşy polisiýanyň elinden jezalandyrylmak howpy abanýar. Belarusyň möhüm himiki zawodynyň işçileri ýurdy uzak wagtdan bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukaşenkanyň çekilmegine basyş etmek üçin, umumymilli iş taşlaýyşa goşulmagy göz öňünde tutýan pursady, ýolbaşçylar we häkimiýetler olary bu meýlinden yza tesdirmek üçin her dürli usullara baş goşýarlar. Bu barada Grodno Azot zawodynyň iş taşlaýyş lideri... Читать дальше...
Gyrgyz oppozisiýa syýasatçysy Adahan Madumarow prezident bolmak islegini yglan etdi

Azathabar.com 

Gyrgyzystanyň oppozisiýadaky “Butun Gyrgyzystan” (Birleşen Gyrgyzystan) partiýasynyň lideri Adahan Madumarow 10-njy ýanwarda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýändigini aýtdy. Madumarowyň 30-njy oktýabrda yglan eden plany wagtlaýyn prezident Sadyr Žaparowyň prezidentlige dalaş etjegini açyk aýtmagynyň bäş gün soňundan aýan edildi. 55 ýaşly Madumarow Žapowy aç-açan tankytlap, onuň kanunylygyna şübhelenýän az sanly gyrgyz syýasatçylarynyň biri bolup durýar. 51 ýaşly Žaparow... Читать дальше...

Türkmenistanda şu ýyl ekilmeli 10 million nahalyň üstüne ýene 15 million nahal goşuldy

Azathabar.com 

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň ýanwarynda gol çeken kararynyň üstüni ýetirip, ozal şu ýyl ekilmeli edilen 10 million düýp nahalyň üstüne ýene 15 million bag nahalyny ekmek baradaky karara gol çekdi. Bu karar ekilýän bag nahallarynyň möçberini artdyrmak,  Milli tokaý maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen düşündirilýär. Türkmenistan her ýyl ýurduň sebitlerinde we paýtagt Aşgabadyň çäginde millionlarça düýp saýaly, pürli, miweli bagyň we üzüm nahallarynyň ekilýändigini habar berýär. Читать дальше...

Belarus Polşa, Litwa we Ukraina bilen aradaky serhet geçelgelerini ýapdy

Azathabar.com 

Polşadan, Litwadan we Ukrainadan gaýdyp gelen raýatlar Belarusyň çägine girip bilmeýärler diýip, Azatlyk radiosynyň Belarus gullugy, Onliner.by we TUT.BY neşirleri habar berýär. Habar berilmegine görä, readaksiýa günüň ikinji ýarymynda Belarus raýatlarynyň Polşadan we Litwadan yzyna dolanyp bilmejekdigi baradaky habarlary alyp başlady. Şeýle-de, Ukrainadan we Latwiýadan gelýänleriň hem ýurda girmeginiň kyn boljakdygy aýdylýar. Belarusa diňe diplomatik belgili ýük awtoulaglary we awtoulaglar goýberilýär diýip, habarda aýdylýar. Читать дальше...

Derňew: Nitsada üç adamy öldüren adam tunisli bolup çykdy

Azathabar.com 

Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron 29-njy oktýabrda Nitsadaky (Nice) ybadathanada edilen we üç adamyň ölümine getiren pyçakly hüjümi "yslamçy terrorçylyk hüjümi" diýip atlandyrdy we ýurtdaky howpsuzlyk hüşgärligi 30-njy oktýabrda iň ýokary derejä galdyryldy. Fransiýanyň premýer-ministri Jan Kasteks hüşgärlik derejesini ýokarlandyrdy we awtomatiki ýaraglar bilen ýaraglanan polisiýa Nitsa ybadathanasynyň töwereginde howpsuzlyk berkitmesini gurdy. Braziliýanyň Daşary işler ministrligi ölenleriň... Читать дальше...

Светские новостиСлухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.