123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 31.10.2020

Gorkuzmalara garamazdan, Minskde ýüzlerçe aýal Lukaşenka garşy ýöriş etdi

Azathabar.com 

Protestçileriň awtoritar dolandyryjy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmegi bilen,  ýüzlerçe aýal belarus paýtagtynyň köçelerinden ýöriş etdi. Minskde 31-nji oktýabrda gurnalan ýöriş Lukaşenkanyň täze bellän howpsuzlyk ýolbaşçylary bilen duşuşyp,  demonstrantlara garşy "berk çäre görüljekdigi" bilen haýbat atanyndan bir gün soň geçirildi. Lukaşenka Içeri işler ministrliginiň ýokary derejeli işgärlerini çalyşmak we serhetleri bölekleýin ýapmak bilen, 9-njy... Читать дальше...

Gazagystanda seýrek duşýan protest çäresi geçirildi

Azathabar.com 

Gazagystanyň iň uly şäheri Almatyda ýüzlerçe hukuk aktiwisti, syýasy reformalary we syýasy sebäplere görä yzarlamalaryň bes edilmegini talap edip,  ýöriş geçirdi. 31-nji oktýabrda Almaty şäheriniň Şokan Ualikhanow seýilgähinde häkimiýetler tarapyndan ygtyýar berlen ýygnanyşyga 300 töweregi adam gatnaşdy. Almaty şäheriniň häkimiýetleri şu aýyň başynda, garaşylmadyk we seýrek bir zat görnüşinde, raýatlaryň demonstrasiýa geçirmeklerine rugsat berdiler. Meşhur adam hukuklary aktiwistleri Bagtyžan... Читать дальше...

Çeşme: Türkmenistan sebitler arasyndaky gatnawy çäklendirýär

Azathabar.com 

Türkmenistanda ilatyň ýurt içindäki hereket çäklendirmeleriniň gerimi giňeldilýär. Azatlygyň habarçysy 30-njy oktýabrda ýurduň güýç gurluşlarynyň umumy ýygnagynyň geçirilendigini we diňe sebitler bilen Aşgabat arasyndaky däl, eýsem, sebitden sebite barmak mümkinçiliklerini hem çäklendirmek kararyna gelnendigini habar berýär. Habarçy bir gün ozal welaýatlar bilen paýtagtyň arasyndaky gatnawa girizlen çäklendirme barada habar beripdi. Onuň sözlerine görä, hereket çäklendirmesi döwründe ýola çykanlardan güwänamalar talap ediler. Читать дальше...

“Gallup” Türkmenistan bilen Singapury dünýäniň iň howpsuz ýurtlary diýip atlandyrdy

Azathabar.com 

Amerikanyň seljeriş we geňeş kompaniýasy “Gallup” dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň - Kanun we tertip görkezijisiniň reýtingini çap etdi. Bu ýylyň hasabatyna görä, Türkmenistan we Singapur jemgyýetçilik pikir soramalarynda 97 utuk toplap, dünýäniň iň howpsuz ýurtlary boldy. Bu barlag adamlaryň polisiýa bolan ynamyna, şahsy howpsuzlyk duýgusyna we geçen ýylda ogurlyklaryň, hüjümleriň ýa-da talaňçylyklaryň sanyna esaslanýan jemleýji bahalara esaslanýar. Ýurtlara 100 ballyk şkalada baha berilýär - bal näçe ýokary bolsa... Читать дальше...

Türkmenistanyň prezidenti Täjigistanyň prezidentini gutlady

Azathabar.com 

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 30-njy oktýabrda Emomali Rahmony  Täjigistanyň prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli gutlap, hat iberdi. Täjigistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawda, resmi netijelere görä, 90 prosentden gowrak ses alyp, ýene bir ýedi ýyl täze möhleteprezident boldy. Merkezi saýlaw komissiýasy 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylaryň 85,4 göteriminiň ses berendigini yglan etdi. 1992-nji ýyldan bäri... Читать дальше...

Ru24.proСлухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.