123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 05.10.2020

Resmiler ýerli dokma önümleriniň söwdasyny ileri tutýar, daşary ýurt brendlerini 'satdyrmaýar'

Azathabar.com 

Döwlet mediasy ýerli önümçilige degişli elektron enjamlaryň mahabatyny güýçlendirýän mahaly, Lebapda häkimiýetler bazar söwdagärlerinden we iri dükanlaryň eýelerinden daşary ýurt harytlaryna derek, ýerli önümçilige degişli egin-eşikleri we aýakgaplary satmagy talap edýär. Öňki söwda resmisi bu ýagdaýyň monopoliýa ýol açýandygyny we erkin bazar gatnaşyklaryna gabat gelmeýändigini aýdýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, resmiler Lebap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabat şäherinde... Читать дальше...

Lebapda paýok kepilnamasyny almak üçin täze talap girizildi

Azathabar.com 

Ýurtda azyk harytlarynyň döwlet dükanlaryndaky üpjünçiligi bilen bagly problemalar dowam edýän mahaly, Lebap welaýatynda häkimiýetler raýatlaryň döwlet dükanlaryndan paýok almak işine täze düzgün girizdi. Onuň üçin ýaşaýjylar täzeden kepilnama düzetmeli. Munuň jikme-jikligi barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 5-nji oktýabrda habar berdi.

Resmiler pagtaçy kärendeçileriň arzyny ‘diňlemeýär’

Azathabar.com 

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň pagtaçy kärendeçileri ýygymçylara wagtynda töleg etmekde kynçylyk çekýär. Döwlet kärendeçileriň harmana tabşyran pagtasy üçin “on günlük tölegini” olaryň bank kartlaryna geçirýär. Ýöne kärendeçiler bankomatlarda pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýär. Arçynlyk daýhanlaryň arz-şikaýatyny kanagatlandyrmaýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabrda habar berdi.
Türkmenistanyň prezidenti, Merkezi saýlaw komissiýasynyň düzümini üýtgetdi

Azathabar.com 

Türkmenistanyň prezidenti, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi komissiýanyň düzümini üýtgetdi. Resmi maglumata görä, 3-nji oktýabrda gol çekilen karar Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 12-nji bendine laýyk gelýär. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň gysgaça maglumatynda Merkezi komissiýasynyň "düzümine girizilen üýtgeşiklikler bilen baglylykda" onuň "düzüminiň belli bir derejede üýtgedilendigi" aýdylýar. Mundan başga maglumat we düşündiriş berilmeýär. 25-nji... Читать дальше...

Gyrgyz oppozisiýasy parlament saýlawlarynyň netijelerini ret edip, köçä çykýar

Azathabar.com 

Gyrgyzystanyň birnäçe syýasy partiýasy paýtagt Bişkekde ýygnanyşyk geçirip, hepdäniň ahyrynda Gyrgyzystanyň orsýetçi prezidenti Sooronbaý Jeenbekowa ýakyn partiýalara ýeňiş beren parlament saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyna çagyrýar. Bişkekiň merkezi Ala-Too-da 1000-den gowrak aktiwist we bäş partiýanyň, ýagny Sosial-demokratlar, Çon Kazat, Meken Yntymagy, Bir Bol we Reforma partiýalarynyň tarapdarlary 5-nji oktýabrda ýygnanyp, sesleriň galplaşdyrylandygyny, sesleriň satyn alnandygyny we... Читать дальше...

Tramp, ýagdaýnyň gowulaşmagy bilen koronawirus hakda 'köp zat öwrenendigini' aýtdy

Azathabar.com 

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp 4-nji oktýabrda COVID-19 bejergi alýan harby keselhanadan gysga wagtlyk çykdy we sowutly ulagda daşarda aýlanyp, tarapdarlary bilen salamlaşdy. Prezident 2-nji oktýabrda ýerleşdirilen Walter Reed milli harby keselhanasynyň daşynda toplanan eli baýdakly, begençli şowhun eden mähelläniň öňünden ulagly geçdi. Mundan öň Tramp Twitterde çap eden wideo ýazgysynda özüne COVID-19 ýokaşaly bäri köp zat öwrenendigini aýtdy. "Maňa hakykatdanam mekdep boldy" diýip Tramp, - "Men muňa ýetdim we düşündim. Читать дальше...

Gyrgyz oppozisiýasy parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy köçelere çykdy (WIDEO)

Azathabar.com 

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişekekda birnäçe syýasy partiýa geçen hepde soňy geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyny talap edip, protest geçirýärler. Şol saýlawlarda, Russiýa tarapdar prezident Sooronbaý Jeenbekowa golaý partiýalar ýeňiş gazanypdy. 5-nji oktýabrda bäş partiýanyň - "Sosial Demokratlar", "Çon Kazat" ("Uly Ýöriş"), "Meken Yntymagy" ("Ata-Watan Jebisligi"), "Bir Bol" we "Reforma" partiýalarynyň 1,000-e golaý aktiwisti we goldawçysy Bişkegiň Ala-Tu meýdançasynda ýygnandylar. Читать дальше...

Daglyk-Garabagyň üstündäki söweşlerde şäherler zarba astyna düşýär

Azathabar.com 

Azerbaýjanyň we Ermenistanyň güýçleri 4-nji oktýabrda jedelli Daglyk-Garabag territoriýasy boýunça güýçli söweşleri alyp bardylar. Separatist regionyň paýtagty we Azerbaýjanyň şäherleri raketa hem artilleriýa oklarynyň astyna düşdi. Iki tarap hem beýlekisini nyşana almakda günäkärledi. Halkara Gyzyl Haç guramasy 4-nji oktýabrda "şäherlerde, şäherçelerde we beýleki ilatly ýerlerde partlaýjy ýarag ulanyp, bikanun atyşyk we bikanun hüjümler" barada habar berilýän ýagdaýlary ýazgardy. Daglyk-Garabagyň... Читать дальше...

Gyrgyzystandaky saýlawda hökümete tarapdar partiýalar agdyklyk edýär, oppozisiýa netijeleri ret edýär

Azathabar.com 

Gyrgyzystanyň orsýetçi prezidenti Sooronbaý Jeenbekowa ýakyn partiýalar 4-nji oktýabrda bu Merkezi Aziýa ýurdunda geçirlen parlament saýlawlarynda iň köp ses aldy, ýöne oppozisiýa düzgün bozmalar sebäpli netijeleri ret etdi. 5-nji oktýabrda jemlenen deslapky netijeler dört partiýanyň agzalarynyň 120 agzaly Ýokarky Geňeşe girmek üçin zerur 7 prosentlik çäkden geçendigini görkezdi. Täze döredilen hökümete tarapdar Birimdik (Agzybirlik) partiýasy 24,5 göterim ses aldy, ikinji orunda Mekenim Gyrgyzystan (Watanym Gyrgyzystan) 23,88 göterim... Читать дальше...

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy COVID-19 kontakty sebäpli özüni karantine saldy

Azathabar.com 

Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula fon der Leýen, ýaňy-ýakynda koronawirus ýokaşan adam bilen gatnaşyga girenden soň özüni karantine salandygyny aýtdy. Fon der Leýen 5-nji oktýabrda Twitterde ýerleşdiren ýazgysynda 29-njy sentýabrda “synagy oňyn netije görkezen adamyň” gatnaşan ýygnagyna özüniň hem gatnaşandygyny aýtdy. Resmi wirusy anyklamak üçin testiniň 1-nji oktýabrda negatiw netije berendigini we 5-nji oktýabrda ýene bir synagdan geçjekdigini mälim etdi. Fon der Leýen, 6-njy oktýabra çenli karantinde boljakdygyny aýtdy.

Слухи, сплетни...Слухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.