123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 28.10.2020

Türkmenistanda içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy

Azathabar.com 

Türkmenistan ýurtda ýiti ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, ýolagçy demirýolunyň we awtobus gatnawynyň hereketine girizilen wagtlaýyn çäklendirmeleri 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaltdy. Bu barada ýarym-resmi orient.tm neşiri maglumat berýär. Ýatlatsak, şu hepdäniň başynda Azatlyk özüniň saglyk pudagyndaky çeşmelerine salgylanyp, 1-nji noýabrdan başlap ýurtda dolulygyna petiklenmäniň girizilip bilinjekdigi barada maglumat beripdi. Çeşmämiz güýçlendirilen karantin çäreleriniň çäginde... Читать дальше...

Häkimiýetler Taganowany Tihanowskaýa deňeýär, halk aýaklanmalaryndan howatyr edýär

Azathabar.com 

Türkmenistanda häkimiýetler köpçülikleýin halk nägileliginden howatyr edip, geçen tomus Stambulda türkmen hökümetine garşy protest aksiýasyna gatnaşandan soň saklanan we ýaňy-ýakynda azatlyga goýberilen aktiwist Dürsoltan Taganowany garalamak kampaniýalaryna girişdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Häkimiýetler Lebap welaýatynda girişen garalama kampaniýalaryna jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerini hem-de býujet işgärlerini çekýärler, olar bilen duşuşyk geçirýärler. “Türkmenabatda... Читать дальше...
Döwlet dükanynda azyk harytlary çäkli satyldy

Azathabar.com 

Türkmenistanyň döwlet dükanlarynda dowam edýän "azyk gytçylygynyň" arasynda, türkmen hökümeti ýurduň içerki bazarlarynda azyk bolçulygyny döretmegi maslahat etdi. Türkmenistan 2020-nji ýylda Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigine agza ýurtlardan esasy iýmit önümleriniň importyny artdyrdy.

Baýramalyda eýesiz itler uly tüpeňler bilen atylyp öldürilýär

Azathabar.com 

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde eýesiz itler köpçülikleýin atylyp öldürilýär. Bu çäre döwlet belgili ulagda şäheriň köçelerine we merkezi bazaryň töweregine aýlanýan adamlar tarapyndan amala aşyrylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Baýramalydan habar berýär.

Ýewropada COVID-19 ýagdaýlary gürelýär, täze çäklendirmeler girizilýär

Azathabar.com 

Ýewropada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň gürelýän pursady, Germaniýa we Fransiýa çäklendirmeleri güýçlendirýärler. Bu aralykda, ABŞ-da wirus bilen keselleýänleriň iň ýokary görkezijileri hasaba alynýar. Ýewropada keselhanalar we intensiw bejeriş bölümleri hassalardan dolýar. Häzir wirusa ýolugýanlaryň sany martdaky we apreldäki görkezijilerden has köpdür. Baharda girizilen çäklendirmeler wirusyň ýaýramak gerimini gowşatmaga ýardam edipdi. Germaniýada täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlary... Читать дальше...

ABŞ-nyň tehnologiýa dolandyryjylary Senatda tarapgöýlik şikaýatlary boýunça şaýatlyk edýärler

Azathabar.com 

Facebook, Twitter, we Google ulgamlarynyň baş dolandyryjylary 28-nji oktýabrda Senatdaky Respublikançylar tarapyndan çagyrylan diňlenişikde şaýatlyk ederler. Respublikançylar bu tehonologiýa läheňleri tarapyndan dolandyrylýan platformalarda konserwatiw garaýyşlara garşy tarapgöýli çemeleşilýändigini aýdýarlar. Prezidentlik saýlawlaryna bir hepdeden hem az wagt galan döwri, prezident Donald Tramp we beýleki Respublikançylar platformalaryň tarapgöýli çemeleşmek bilen birlikde, konserwatiw garaýyşlary basýandygyny aýdyp şikaýat etdiler. Читать дальше...

Daglyk-Garabag konfliktini gowşatmak ugrundaky diplomatiki tagallalar güýçlenýär

Azathabar.com 

Separatist Daglyk-Garabag sebiti üstünde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky çaknyşyklary bes etdirmek ugrundaky diplomatiki tagallalar güýçlenýär. Mundan öň, taraplaryň ikisi-de ABŞ-nyň araçylyk etmeginde gelnen ok atyşyklary bes etmek ylalaşygyny bozmakda birek-biregi aýypladylar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo taraplary diplomatiki çözgüdi ilerletmäge çagyrdy. Bu aralykda, rus prezidenti Wladimir Putin özüniň türkiýeli kärdeşi Rejep Taýyp Erdogan bilen geçiren söhbetdeşliginde,... Читать дальше...

EBRD, ÝB Türkmenistandaky kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine goşant goşýar

Azathabar.com 

Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky (EBRD) Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine goşant goşýar. Bu barada Trend habarlar gullugy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine salgylanyp maglumat berýär. Hususan-da, EBRD we ÝB kiçi we orta biznesiň ýolbaşçylary üçin “Kompaniýanyň ösüş guraly hökmünde biznesiň ýagdaýyny anyklamak” boýunça onlaýn maslahatlary geçirerler. Maglumata görä, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanda işe başlaly bäri... Читать дальше...

"Islendik awtoritarizm – hiç ýere eltmeýän ýol". Nazarbaýewiň "ýüzlenmesi": wada hem reallyk

Azathabar.com 

Gazagystana 30 ýyla golaý ýolbaşçylyk edensoň, geçen ýylda prezidentlik wezipesinden çekilen Nursoltan Nazarbaýew özüniň halka «ýüzlenmesinde» awtoritar düzgüni berk tankytlap, demokratiýa hakda hem adalatly saýlawlar barada aýdyp geldi. Ol ösýän hem gülleýän, islendik bäsleşige taýýar, ‘ösüp barýan ýurtlara nusga boljak’ Gazagystan barada wada beripdi. Nazarbaýewiň aýdanlary hakykatda amala aşdymy? Azatlyk Radiosy Nazarbaýewň «ýüzlenmelerini» toplap, oňa kommentaiýa berýär. 1997-nji ÝYLYŇ 16-njy... Читать дальше...

Today24.proСлухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.