123ru.net
World News in Turkmen

Леся Никитюк показала волосы на интимном месте и призналась в самых смелых желаниях

Алексей Навальный убрал политических конкурентов Владимира Путина

Шлеменко: «Хабиб вернется только ради реванша с Конором»

Пушков: актеру Зеленскому роль президента Украины не удалась

Новости за 15.10.2020

Orsýetdäki COVID ýokuşmalary möwç alýar, wada berlen waksina gijä galýar

Azathabar.com 

Wladimir Putiniň Orsýetiň ilkinji koronawirus sanjymyny tassyklandygyny yglan edenine iki aý geçip, her näçe döş ýumruklanan hem bolsa, 14-nji oktýabrda ýurtda gündelik wirus ýokuşmalary ilkinji gezek 14 müňden geçdi we wada berlen sanjym şindi hem köpçülikleýin öndürilmeýär.

“Merkezdäki bir otaglyk jaýy [bir guty çilime] çalyşýaryn”

Azathabar.com 

Türkmenistanda ençeme aýlap dowam eden çilim gytçylygyndan soň, çarşenbe güni, ýagny 14-nji oktýabrda ýurduň dürli künjeklerindäki döwlet dükanlarynda temmäki önümleri gaýtadan satuwa çykaryldy. Çilimiň bahasynyň adatdakysyndan has ýokary bolmagyna hem garamazdan, dükanlaryň öňünde uly nobatlar döräp, adamlaryň arasynda dawa-jenjeller hem ýüze çykdy.

Maryda Jemagat hojalygynyň hem-de Jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri bilen ýerli ýaşaýjylaryň arasynda "dawa turdy"

Azathabar.com 

Soňky günlerde Mary şäheriniň Jemagat hojalygy müdiriliginiň hem-de Jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri şäheriň köp gatly jaýlarynyň, ýerzeminlerini barlaýar, şäherde arassaçylyk işlerini güýçlendirýär, howlulary haşal otlardan arassalaýar, köp gatly jaýlaryň girelgelerine derman sepýär. Ýöne bir köp gatly ýaşaýyş jaýynyň ýerzeminini zir-zibilden arassalamakçy bolanlarynda, olar ýerli ýaşaýjylaryň garşylygyna şaýat boldular. Munuň jikme-jikligi barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär.
Türkmenistan ilatyna köpçülikleýin waksina sanjymyny edip başlady

Azathabar.com 

Türkmenistanda ilata köpçülikleýin sanjym edilip başlandy. Azatlygyň Türkmenistandaky birnäçe habarçysy sanjymyň hökmanydygyny, tutuş maşgalalary keselhana çagyryp, sanjym edilýändigini habar berýärler. Ýüz öwürýänlere jenaýat jogapkärçiligine çekilmek barada duýduryş berilýär. Lukmanlar sanjymyň möwsümleýin dümewden edilýändigini aýdýarlar. "Häzir olar köp töwekgelçilikli faktorly ýaşlara we göwreli aýallara sanjym edýärler. Şol bir wagtyň özünde sanjymyň hökmanydygyny duýdurýarlar. Emma lukmanlar sanjymyň adyny... Читать дальше...

Pakistanyň demirgazyk-günbatar taýpa sebitinde bolan hüjümlerde sekiz esger öldi

Azathabar.com 

Pakistan resmileri ýurduň Owganystan bilen serhetleşýän demirgazyk-günbatar taýpa sebitinde bolan iki aýrybaşga hüjümde sekiz pakistan esgeriniň öldürilendigini aýtdy. 14-nji oktýabrda Günorta Weziristan etrabynyň Şaktoý sebitinde ulaglary ýol ýakasynda iki bomba basan sekiz esger öldi diýip, etrap polisiýa işgäri Şawkat Ali we aňtaw çeşmeleri Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna aýtdy. Ali birinji partlamada bir kapitanyň ölendigini aýtdy. Beýleki bir harby tehnika wakanyň bolan ýerine howluganda dörän ikinji partlama ýene bäş esgeri öldürdi. Читать дальше...

BSG Ýewropada COVID-19 ölümleriniň artmagy barada duýdurýar, hökümetler täze çäklendirmeleri girizýär

Azathabar.com 

Bütindünýä saglyk guramasy Ýewropada ýokarlanýan koronawirus ýokuşmalarynyň ölüm sanlarynyň artmagyna getirmeginiň mümkindigini duýdurdy. Kontinentiň hökümetleri has köp çäklendirme çärelerini girizmek üçin tagalla edýär. 14-nji oktýabrda çenli tutuş dünýäde 38 milliondan gowrak adama kesel ýokuşdy, 1,1 million töweregi adam öldi. Ýewropada gündelik täze hadysalaryň sany 100 müň töweregi adama ýetýär; Italiýa, Çehiýa, Şweýsariýa we Russiýa rekord ýokuşmalary hasaba alýar. Hökümetler tomsuň ahyrlarynda... Читать дальше...

Transgender hem ýörite gullugyň işgäri. Aýallar türmesinde bolan jynsy zorluk

Azathabar.com 

Gazagystandaky türmede aýal-transgendere garşy edilen seksual zorluk boýunça sud diňlenişiginiň ilkinji etapy Almaty oblastynda bolup geçdi. Jebir çeken özüni zorlana berlen jezanyň ýumşakdygyny, sud edilen – öňki MHK gullukçysy bolsa munuň adalatly däldigini aýdýarlar. Ynsan hukuklaryny goraýjylar bu sud diňlenişiginiň gözenekden aňyrdaky bikanunçylygyň subutnamasy bolýandygyny öňe sürýärler. Gazagystanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň öňki işgäri S. A. jynsy häsiýetde zorluk edendigi hem tussagda oturana garşy jeza çäresini ulanandygy üçin... Читать дальше...

Gyrgyzystanyň prezidenti Sooronbaý Jeenbekow wezipeden çekildi

Azathabar.com 

Parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen köpçülik protestlerinden soň Gyrgyzystanyň prezidenti Sooronbaý Jeenbekow wezipeden çekildi. Saýlawlar oňa we onuň hökümetine ilteşikli partiýalara ýeňiş getirdi. 15-nji oktýabrda beren resmi beýanatynda Jeenbekow ýurtda “parahatçylygyň hem-de jebisligiň islendik wezipeden has möhümdigi sebäpli” özüniň işden aýrylmak kararyna gelendigini aýtdy. “Men Gyrgyzystanyň taryhynda öz raýatlaryna ot açan ganly prezident hökmünde tanalmak islemeýärin” diýip, ol beýanatda aýtdy. Читать дальше...

Azerbaýjan Ermenistanyň çägine uran zarbasyny tassyklady, Russiýa diplomatik çözgüt çagyryşyny gaýtalaýar

Azathabar.com 

Azerbaýjan Ermenistanyň çäginde ýerleşýän raketa atyjy bir desga zarba urandygyny tassyklady. Baku bu desganyň asuda raýat sebitlerini nyşana almak üçin ulanylandygyny öňe sürýär. Bu zarbany tassyklamak bilen Azerbaýjan iki hepde bäri dowam edýän söweşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägindäki nyşanalary urandygyny boýun aldy. Kawkaz goňşulary Azerbaýjanyň bölünip aýrylan Daglyk-Garabag sebitiniň üstünde onlarça ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sezewar boldy, ýöne häzirki söweşiň Russiýany we... Читать дальше...

“Merkezdäki bir otagly jaýy [bir guty çilime] çalyşýaryn”

Azathabar.com 

Türkmenistanda ençeme aýlap dowam eden çilim gytçylygyndan soň, çarşenbe güni, ýagny 14-nji oktýabrda ýurduň dürli künjeklerindäki döwlet dükanlarynda temmäki önümleri gaýtadan satuwa çykaryldy. Çilimiň bahasynyň adatdakysyndan has ýokary bolmagyna hem garamazdan, dükanlaryň öňünde uly nobatlar döräp, adamlaryň arasynda dawa-jenjeller hem ýüze çykdy. “Çarşenbe güni Türkmenabadyň döwlet dükanlarynda çilim satylyp başlandy. Bahasy 30 manat. Bu habary eşiden adamlar gijeden nobat tutup başladylar. Читать дальше...

Новости от News-Life.proСлухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.