123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 02.10.2020

Ermenistan ÝHHG-niň Daglyk-Garabag baradaky parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşmak isleýär

Azathabar.com 

Ermenistan ÝHHG-niň üsti bilen parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny aýdýar. Bu waka çaknyşyklaryň regional güýçleri hem özüne çekip, doly urşa ýazmagyndan alada edýän halkara liderleri bölünip aýrylan Daglyk-Garabag sebitinde azerbaýjan güýçleri bilen barýan söweşi gyssagly bes etmek barada çagyryşlaryny dowam etdirýän mahalyna gabat geldi.

Resmiler pagtaçy kärendeçileriň arzyny ‘diňlemeýär’

Azathabar.com 

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň pagtaçy kärendeçileri ýygymçylara wagtynda töleg etmekde kynçylyk çekýär. Döwlet kärendeçileriň harmana tabşyran pagtasy üçin “on günlük tölegini” olaryň bank kartlaryna geçirýär. Ýöne kärendeçiler bankomatlarda pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýär. Arçynlyk daýhanlaryň arz-şikaýatyny kanagatlandyrmaýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabrda habar berdi.    Onuň maglumatlaryna görä, pagtaçy kärendeçileriň ençemesi ýerden girdeji gazanmak umydyny barha ýitirýär. Читать дальше...

Esger iýmitine ‘towugyň dyrnakly barmaklary goşulyp berilýär

Azathabar.com 

Türkmen goşunynda esgerleriň açlyk-horlukdan kösenýändigi, olaryň bikanun ýagdaýda hususy hojalyklarda günlükçi hökmünde işledilýändigi, şeýle-de ofiserleriň dürli bahanalar bilen harby gullukçylardan para-peşgeş talap edýändigi barada maglumatlar gowuşýar.
Sürüjilik şahadatnamalarynyň täzelenmegini talap edýän zenanlar polisiýa çagyrylyp gorkuzylýar

Azathabar.com 

Aşgabat şäherinde sürüjilik şahadatnamalarynyň yzyna berilmegini talap edip, dürli döwlet edaralaryna arza ýazan aýal-gyzlar etrap polisiýa müdirliklerine çagyrylýar. Olardan indi döwlet edaralaryna barmajakdyklary we arz-şikaýat etmejekdikleri barada dil haty ýazmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär.

Freedom House: Pandemiýa bütin dünýäde demokratiýa krizisini çuňlaşdyrýar

Azathabar.com 

Hökümetleriň saýlawlary bökdemegine, tankytçylary we metbugaty basyp ýatyrmagyna şert döredip, adam hukuklaryny goramak we saglyk hyzmatlaryny elýeterli etmek üçin zerur bolan jogapkärçiliklerini peseldip, COVID-19 pandemiýasy demokratiýa krizisini çuňlaşdyrdy diýip, Azatlyk öýi guramasynyň 2-nji oktýabrda çap eden hasabatynda aýdylýar.  Pandemiýa başlaly bäri geçen wagt içinde dünýäniň 80 ýurdunda demokratiýa we adam hukuklary ýagdaýy erbetleşdi diýip, düýbi ABŞ-da ýerleşýän we dünýä boýunça demokratiýa... Читать дальше...

COVID-19 Global brifing: 22-29-njy sentýabr hepdesi

Azathabar.com 

Dünýäde koronawirusdan ölen adamlaryň sany 1 milliondan geçdi; BSGG ähli öňüni alyş çäreleri ulanylmasa, sanlary[ iki esse köpelip biljekdigini aýdýar; Ýewropa Bileleşiginiň resmileri dümew möwsüminiň başlanmagy bilen "goşa keselçilik" barada duýduryş berdiler; Beýik Britaniýa synag sanjymlaryny synagdan geçirip başlamaga taýýarlanýar. (Agentligiň wideosy)

Esger iýmitine ‘towugyň dyrnakly barmaklary goşulyp berilýär’

Azathabar.com 

Türkmen goşunynda esgerleriň açlyk-horlukdan kösenýändigi, olaryň bikanun ýagdaýda hususy hojalyklarda günlükçi hökmünde işledilýändigi, şeýle-de ofiserleriň dürli bahanalar bilen harby gullukçylardan para-peşgeş talap edýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň biri Bakan welaýatynyň Serdar etrabyndaky harby berkitmedäki ýagdaýlary öwrendi we ol ýerdäki gulluk geçýän käbir esgerleriň hossarlary bilen söhbetdeş boldy. Onuň toplan maglumatlarynda bellenilşi ýaly, koronawirus... Читать дальше...

Ermenistan ÝHHG-nyň Dagly-Garabag baradaky parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşmak isleýär

Azathabar.com 

Ermenistan ÝHHG-nyň üsti bilen parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny aýdýar. Bu çaknyşyklaryň regional güýçleri hem özüne çekip, doly urşa ýazmagyndan alada edýän halkara liderleri bölünip aýrylan Dagly-Garabag sebitinde azerbaýjan güýçleri bilen barýan söweşi gyssagly bes etmegi talap edýär. Ýerewandaky Daşary işler ministrligi 2-nji oktýabrda beren beýanatynda Fransiýanyň, Orsýetiň we ABŞ-nyň gatnaşmagyndaky Minsk toparynyň Dagly-Garabag üstünde söweşýän güýçleriň duşmançylygy derhal... Читать дальше...

Ýehowa şaýatlary guramasy Türkmenistany adamlary hristian ynanjy üçin ýanamakda aýyplaýar

Azathabar.com 

Ýehowa şaýatlarynyň bütindünýä guramasy Türkmenistanda 24-nji sentýabrda yglan edilen günä geçişlige düşen 815 tussagyň arasynda bu ýurtda dini ynanjy sebäpli harby gullukdan ýüz öwrendigi üçin ýyl kesilen wyždan bendileriniň hiç biriniň ýokdugyny habar berýär. “Türkmenistanyň biziň dindeş ýoldaşlarymyzy günäleri geçilen jenaýatçylardan hem has beter jenaýatçy hasaplamagy utançly ýagdaý” diýip, Ýehowa şaýatlary guramasynyň metbugat wekili Jarrod Lopes Azatlyk radiosyna iberen hatynda ýazýar. ... Читать дальше...

Prezident Trampyň koronawirus synagy pozitiw netije görkezdi, ol karantinde bolar

Azathabar.com 

ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň koronawirus synagy oňyn netije görkezdi, ol 3-nji noýabrda geçiriljek saýlawdan bir aý öň karantine çykar. Tramp 1-nji oktýabrda özüniň we ýurduň birinji hanymy Melania Trampyň COVID-19 synaglarynyň oňyn netije görkezendigini we karantinde boljakdyklaryny aýtdy. “Şu gün agşam @FLOTUS bilen meniň koronawirus synaglarym oňyn netije berdi. Biz karantin we gutulyş prosesine derrew başlarys. Biz muny BILELIKDE geçeris!” diýip, Tramp twitterde ýazdy. Prezidentiň... Читать дальше...

Новости спортаСлухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.