123ru.net
World News in Turkmen

Леся Никитюк показала волосы на интимном месте и призналась в самых смелых желаниях

Подвиги Альберта Бакова

Глава Роскосмоса Рогозин выступит с докладом перед Путиным

«Выступлю в этой роли»: больная Татьяна Тарасова готовится появиться на публике

Новости за 27.10.2020

Gazagystandaky açlyk barada düşürilen kino ABŞ-da baýrak aldy

Azathabar.com 

Gazak žurnalisti we syýasatçysy Žanbolat Mamaýyň “Zulmat. Gazagystanda köpçülikleýin açlyk” atly filmi rus dilindäki dokumental filmleriň  ABŞ-da geçirilýän RusDocFilmFest-3W festiwalynyň baýragyna mynasyp boldy diýip, KazTAG habar gullugynyň gabarçysy habar berýär. Žanbolat Mamaýyň “Zulmat. Gazagystanda köpçülikleýin açlyk" filmi Ynsanperwerlik baýragy (The Humanitarian Award) bilen sylaglandy. Bu baýrak ynsanperwerlik gymmatlyklaryny gorap saklamaga we ösdürmäge goşulan aýratyn goşant goşan adama... Читать дальше...

Lebabyň mekdeplerinde barlag geçirilip, mugallymlara jerime salyndy

Azathabar.com 

Geçen hepde Lebap welaýatynyň bilim bölüminiň resmileri sebitiň etraplaryndaky mekdeplerde barlag işlerini geçirdiler. Bu barlaglar bilim ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýeriň Lebaba eden saparynyň öňýanynda amala aşyryldy. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän lebaply habarçysy bilim resmileriniň okuwçylaryň mobil telefonlaryny, mugallymlaryň sowatlylyk derejesini we mekdepleriň gyş paslyna taýýarlygyny barlandygyny habar berýär. "Bu barlaglar 15-22-nji oktýabr aralygynda welaýatyň tas ähli etraplaryndaky mekdeplerde geçirildi. Читать дальше...

COVID-19: Saglyk pudagyna gözegçilik edýän wise-premýer Lebaba sapar etdi

Azathabar.com 

Lebapdaky karantin nokadynda saklanýan adamlaryň käbiriniň koronawirus barlagynyň pozitiw netije görkezendigi baradaky habarlaryň fonunda, ýurduň saglyk pudagyna gözegçilik edýän wise-premýeri sebite sapar etdi. Marynyň häkimiýetleri ilatdan maska geýmek talabyny has-da güýçlendirdi. Türkmenistanda 1-nji noýabrdan başlap dolulygyna petiklemäniň girizilip bilinjekdigi baradaky habarlaryň fonunda, Aşgabatda geçirilýän toý-tomgalaryň we sadakalaryň sany görnetin artdy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň dört habarçysy habar berýär. Читать дальше...
Türkmenistanda 1-nji noýabrdan başlap dolulygyna petikleme girizilip bilner

Azathabar.com 

Türkmenistanyň hökümeti koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin çäreleri çynlakaý häsiýetde güýçlendirmek meselesine seredýär. Bu Daşoguzyň DZ-K/8 aýallar koloniýasynda COVID-19-yň tutaşmagy bilen baglanyşykly bolup, Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi bu ýerde ýagdaýyň agyr bolmagynda galýandygyny hem aýtdy. Häzirki wagta çenli koloniýadaky aýal tussaglaryň 500 sanysyna COVID-19 diagnozynyň goýulandygyny, Azatlygyň çeşmeleri tassyklaýarlar.

2021-nji ýyl üçin döwlet býujeti kabul edildi, girdejiler öňküsinden 6% azaldy

Azathabar.com 

Türkmenistanyň Mejlisi dünýä ykdysadyýetini aljyraňňylyga salan koronawirus pandemiaýasyndan soň ilkinji döwlet býujetini tassyklady. Ýurtdaky dowam edýän ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda Türkmenistanyň býujetiniň girdejiler bölegi eýýäm tapgyr ençeme ýyl bäri azalýar.

Polisiýa gowaça meýdanlaryndaky mallary ‘saklaýar’, jerime töletdirýär

Azathabar.com 

Lebapda bu ýyl pagtanyň pes hasylyna garaşylýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda, ýerli etrap we polisiýa işgärleri gowaça meýdanlarynyň golaýyndaky otlaýan iri we kiçi şahly mallary saklap, olaryň eýelerine jerime töledip başladylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçylary maglumat berýärler.

Ermenistan we Azerbaýjan ABŞ araçylygyndaky ýaraşygy bozmakda birek-biregi aýyplaýar

Azathabar.com 

Azerbaýjan we Ermenistan separatist Daglyk-Garabag sebitinde bir aý bäri dowam edýän uruşda ABŞ-nyň araçylygyndaky gelnen ot açyşlygy bes etmek ýaraşygyny bozmakda ýene birek-biregi aýyplady. “Men halkara jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň, bu sapar ot açyşlygy bes etmek barada ABŞ-nyň araçylyk eden ýaraşygynyň şowsuz bolandygyny aýtmak isleýärin. Azerbaýjanyň dowamly top atmagynyň netijesinde şu gün Artsahda (Artsah Daglyk-Garabagyň ermeni ady-red) asuda ilat öldürildi we ýaralandy” diýip, Paşinian 27-nji oktýabrda Twitterde aýtdy. Читать дальше...

ABŞ Eýranyň nebit pudagyndaky işjeň edara-kärhanalaryna garşy sanksiýa girizdi

Azathabar.com 

Birleşen Ştatlary 26-njy oktýabrda Eýranyň nebit pudagynda aktiw iş alyp barýan möhüm eýran kompaniýalaryna, edaralaryna we şahslaryna garşy täze sanksiýa girizdi. ABŞ-nyň Gazna departamenti sanksiýa girizilenleriň Eýranyň Kuds güýçlerine hemaýat edýändigini aýtdy. Kuds güýçleri Eýranyň Yslam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusynyň (YRSK) saýlama daşary ýurtly ýarymharby, içalyçylyk şahasydyr. Gazna sekretary Stiwen Mnaçin (Steven Mnuchin) beren beýanatynda nebit pudagyndan gelýän girdejileriň YRSK-Kuds... Читать дальше...

Pakistanda bir dini mekdepde bolan partlamada azyndan dokuz okuwçy öldürildi, köp adam ýaralandy

Azathabar.com 

27-nji oktýabrda demirgazyk-günbatar Pakistanda bir dini mekdebe edilen bombaly hüjümde azyndan dokuz okuwçy öldürildi we 110-dan gowrak adam ýaralandy diýip, ýerli resmiler we şaýatlar aýtdy. Yslamabadyň takmynan 170 kilometr günbatarynda ýerleşýän Peşawar şäherinde bir medresede partlama bolanda okuwçylar sapak geçýärdi diýip, uly polisiýa işgäri Wakar Azim aýtdy. “Kimdir biri din mekdebine bir sumka getirdi” diýip, Azim aýtdy we sumkany getiren adamyň partlamadan öň okuw zalyny terk edendigini sözüne goşdy. Читать дальше...

Belarusda umumymilli iş taşlaýyş başlaýan mahaly, BMG-de protestçilere garşy zorlugy bes etmek çagyryşlary ýokarlanýar

Azathabar.com 

BMG-niň Belarus boýunça adam hukuklary derňewçisi 26-njy oktýabrda Alýaksandr Lukaşenka garşy geçirilýän protestlerde müňlerçe adamyň saklanylmagyna salgylanyp, hökümetden öz halkyna basyş etmegi bes etmegi talap etdi. Anais Marin tarapyndan edilen bu talap oppozisiýanyň çagyryşy boýunça bat berlen hem-de onuň dowamynda ýene ýüzlerçe adam saklanan umumymilli iş taşlaýyş başlanandan soň edildi. Marin Adam hukuklary komitetine awgust we sentýabr aýlarynda azyndan 20 müň adamyň saklanandygyny hem-de... Читать дальше...

"Alýan aýlygymyz kwartira satyn almaga ýetmeýär”. Täjigistanyň medisina işgärleri hökümetden mellek ýerlerini soraýarlar

Azathabar.com 

Täjigistanyň Sogdi welaýatynyň Zafarabat raýonynyň ýaş medisina işgärleri ýerki häkimiýetlerden özlerine mellek ýerleriniň berilmegini soraýarlar. Olaryň aýtmagyna görä, ýaş medisina işgärleri kireýine jaýlarda ýaşamaly bolýarlar, alýan aýlyklarynyň kwartira satyn almaga ýetmeýändigini aýdýarlar. Medisina işgärleriniň ýaşaýyş jaý meselesi bilen baglanyşykly kynçylyklardan ýerli häkimiýetler habarlydygyny mälim etdiler, ýöne ony çözmegiň respublikanyň hökümetine degişlidigini öňe sürdüler. Sahobuddin... Читать дальше...

Новости экологииСлухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.