123ru.net
World News in Turkmen

Gyrgyzystanda irki prezident saýlawlarynyň senesi yglan edildi

014
Gyrgyzystanda irki prezident saýlawlarynyň senesi yglan edildi

Gyrgyzystanyň Merkezi saýlaw we referendum komissiýasy ýurduň prezident saýlawlarynyň geçiriljek senesini kesgitläp, onuň 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna bellenendigini habar berdi.

Bu karar MSK-nyň 24-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde kabul edildi.

Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Nuržan Şaýldabekowanyň düşündirmegine görä, prezident işinden çekilenden soň, Ýokarky geňeş kanun esasynda bir hepdäniň içinde ýakyn üç aýda döwlet baştutanyny saýlamak üçin irki saýlawlary belleýär.

Mejlis bu karary bir hepdäniň dowamynda kabul etmese (we bu möhlet 22-nji oktýabrda gutardy - red.), saýlawlar resmi taýdan bellenen hasaplanýar we MSK ses beriş senesini iki iş gününden gijä galman tassyklaýar.

Öňki prezidentiň işden çekilmeginden soň kanunda göz öňünde tutulan üç aýlyk möhlet 2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda gutraýar, sebäbi öňki döwlet baştutany Sooronbaý Jeenbekow 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda işinden çekildi.

Gyrgyzystanda 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlaryndan soň syýasy krizis döredi.

Saýlawyň netijelerini ýatyrmagy talap edýän protestçileriň hereketleri bidüzgünçiliklere alyp geldi. 6-njy oktýabr gijesinde demonstrantlar mejlisiň we prezident edarasynyň ýerleşýän binasyny, "Ak tamy" eýeledi. Şondan soň Bişkekde dürli syýasy güýçleriň arasynda häkimiýet ugrundaky göreş başlandy.

Netijede, MSK saýlawlaryň netijelerini ýatyrdy we hökümete 5-6-njy oktýabr gijesinde türmeden boşadylan Sadyr Žaparow ýolbaşçy boldy. Ol ozal adam ogurlamakda aýyplanyp, 11,5 ýyl türme tussaglygyna höküm edilipdi.

Žaparow indi döwlet baştutanynyň wezipesini hem ýerine ýetirýär.

Новости Covid-19

Комментарии для сайта Cackle
Мобильный (низ)

Слухи, сплетни...
Новости Москвы на Moscow.media


Все города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.