123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 07.07.2020

Gani: Zorluklaryň köpelmegi parahatçylyk prosesine "çynlakaý" howp abandyrýar

Azathabar.com 

Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani ýurtda söweşijileriň zorlugynyň köpelmeginiň “Talyban” bilen parahatçylyk prosesine “çynlakaý” howp abandyrýandygyny duýdurdy. Gani bu barada 6-njy iýulda söweşiji topar bilen garaşylýan gepleşikler hakda halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen onlaýn konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle-de, owgan prezidenti parahatçylyk gepleşiklerine taýynlyk görülýändigine garamazdan, häzirki zorlugyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokarydygyny hem belledi. Читать дальше...

BSG-niň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär, ýurt keselhanalarynda COVID-19 hassalary köpelýär

Azathabar.com 

Aşgabadyň we welaýatlaryň hassahanalarynda COVID-19 alamatlary bolan näsaglaryň köpelmegi dowam edýär, köpüsinde bu keseliň bardygy tassyklanýar. Emma bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýyň şu günler ýurda sapar edýän COVID-19 boýunça BSG-niň haklara bilermenlerine görkezilmejegini aýdýarlar. Bu aralykda ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýan ýurt häkimiýetleri ýokanç keselleriň ýaýramagyndan goranmak boýunça öň görlüp-eşidilmedik çäreleri girizýärler, jemgyýetçilik we şäher transportynda... Читать дальше...
ÝB pandemiýanyň has çuňňur ykdysady urgusynyň bolmagyna garaşýar

Azathabar.com 

Ýewropa Bileleşigi koronawirus pandemiýasynyň bileleşigiň ykdysadyýetine etjek täsirleriniň ozal pikir edilenden has zyýanly bolmagyna garaşýar. Ýewropa Bileleşiginiň ýerine ýetiriji organynyň ykdysady çaklamalar barada 7-nji iýulda mälim eden täze maglumatlarynda 27 ýurtdan ybarat bileleşigiň ykdysady önümçiliginiň 2021-nji ýylda 5,8 göterim ýokarlanmazdan ozal, şu ýyl 8,3 göterim pese gaçjakdygyny aýtdy. Iki aý mundan ozal ýaýradylan çaklamada, yklymyň köp bölegi koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin petiklenen mahaly... Читать дальше...

Yragyň tanymal analitigi öýüniň daşynda atylyp öldürildi

Azathabar.com 

Yragyň tanymal syýasy analitigi Eýran tarapyndan goldanylýan milisiýalar tarapyndan haýbatlar atylandan soň, 6-njy iýulda Bagdatdaky öýüniň daşynda öldürildi. Motosikldäki ýaragly adamlar Yragyň paýtagty Zeýouneh sebitindäki 47 ýaşly Hişam al-Haşimä ok atyp, wakanyň bolan ýerinden gaçdylar. Soňra keselhanada Haşiminiň ölendigi yglan edildi. Ol “Yslam döwleti” ekstremist topar, “Al-Kaýda” we Yrakdaky milisiýa toparlary boýunça dünýädäki iň tanymal analitikleriň biridi. Haşimi telewideniýede yzygiderli çykyş edýärdi we döwlet işgärleri... Читать дальше...

ABŞ-da wirus ýagdaýy “gowy däl”. Hindistan COVID-19 ýokuşanlaryň sany boýunça dünýäde üçünji boldy

Azathabar.com 

Birleşen Ştatlarda ýokanç kesel boýunça ýokary derejeli resmi koronawirus bilen kesellän adamlaryň sanynyň we olaryň hassahana ýerleşdirilmegi bilen bagly wakalaryň artýan mahaly, ýurtdaky COVID-19 ýagdaýynyň “hakykatdanam gowy däldigini” aýtdy. Entoni Fauçiniň (Anthony Fauci) 6-njy iýulda eden çykyşyna görä, Birleşen Ştatlar wirusyň ilkinji tolkunyna “dyz epdi”, sebäbi Ýewropadan we Aziýanyň käbir böleklerinden tapawutlylykda, wirusa hiç haçan çynlakaý gözegçilik etmedi we ştatlar öz ykdysadyýetlerini örän ir gaýtadan açdy. Читать дальше...

Türkmenistanyň prezidenti zähmet rugsadyna çykdy

Azathabar.com 

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji iýuldan başlap zähmet rugsadyna çykdy. Bu barada 6-njy iýulda Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) habar berdi. Resmi habarda döwlet baştutanynyň anyk nirede dynç alýandygy aýdyňlaşdyrylmady, ýöne onuň zähmet rugsadyny ýurduň şypahana merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. “Ajaýyp ahalteke atlary bilen didarlaşmak we bedewde gezelenç etmek, welosipedli gezelençler, sport awtoulaglaryny we beýleki ulag serişdelerini dolandyrmak... Читать дальше...

Gani zorluklaryň köpelmeginiň parahatçylyk prosesine "çynlakaý" howp salýandygyny duýdurdy

Azathabar.com 

Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani ýurtda söweşijileriň zorlugynyň köpelmeginiň “Talyban” bilen parahatçylyk prosesine “çynlakaý” howp salýandygyny duýdurdy. Gani bu barada 6-njy iýulda söweşiji topar bilen garaşylýan gepleşikler hakda halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen onlaýn konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle-de, owgan prezidenti parahatçylyk gepleşiklerine taýynlyk görülýändigine garamazdan, häzirki zorlugyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokarydygyny hem belledi. Читать дальше...

Marynyň Garagum etrabynyň ýaşaýjylary işsizlikden kösenýär. Köp maşgalalar çagalaryň kömek pulunyň hasabyna ýaşaýar

Azathabar.com 

Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmeginiň arasynda, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy işsizlikden kösenýär. Köp maşgalalar gözgyny ýagdaýda ýaşaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň baýramalyly habarçysy habar berýär. "Her maşgalada azyndan 6 adam bolsa, olaryň diňe biri işleýändir, olam gara iş. Sebäbi hökümetde iş tapmak gaty kyn. Hojalyklaryň aglabasynda hiç ýerden girdeji ýok. Diňe käbir hojalyklarda potrat ýerleri bar, olaram ýylda bir sapar "dahot", girdeji hökmünde alýarlar. Читать дальше...

Russiýanyň raýatlygyny almak ýeňilleşdi. Täjigistandan “beýnileriň syzmagynyň” täze tolkuny bolarmy?

Azathabar.com 

Russiýa daşary ýurtdan bolanlara raýatlyk almak üçin täze kanun kabul etdi. Şol kanuna laýyklykda, Russiýanyň raýatlygyny almak üçin berlen arzalara seretmek möhleti alty aý bolanlygyndan, üç aýa getirildi.   Mundan daşary-da, Russiýa Federasiýasynyň graždanini bolmak isleýänlerden «ýaşamak üçin serişdeleriň kanuny çeşmesini» görkezmek, ýagny girdejiň ýa-da bankda duran depozitiň barada dokument taýýarlamak indiden beýläk talap edilmez. Russiýa Federasiýasynyň graždanlygyny almak düzgünleriniň... Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.