123ru.net
World News in Turkmen
0 Добавить новость

Новости за 08.07.2020

Protestçiler COVID-19 çäklendirmeleriniň gaýtadan girizilmegi sebäpli Serbiýanyň mejlisine hüjüm etdi

Azathabar.com 

Serb polisiýasy gijäň ýary Belgradda ýüze çykan çaknyşyklarda 24 adamyň tussag edilendigini, 60 töweregi polisiýa işgäriniň we demonstrantyň ýaralanandygyny aýdýar. Bu waka serbler ýurtda koronawirus ýokuşan täze näsaglaryň sanynyň köpelmegi sebäpli petiklenme çärelerini gaýtadan güýje girizmek baradaky karara nägilelik bildirmek üçin ýygnanan mahalynda boldy.   7-nji iýulda gije geçirilen demonstrasiýalar protestçileriň bir topary mejlisiň binasyna girip, beýleki adamlar ofiserlere daşlary... Читать дальше...
Henki: Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işini wagtlaýyn togtatmagyň wagty geldi

Azathabar.com 

Birleşen Ştatlaryň Jons Hopkins uniwersitetiniň professory, amaly ykdysadyýet boýunça bilermen Stiw Henki (Steve Hanke) özüniň Twitter hasabynda türkmen manadynyň hümmedine syn berdi. Bu aralykda, Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabadyň bankomatlarynda ýiti nagt ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär.

"Türkmeniň Altyn asyry" ýa-da satyn alynýan sylaglar

Azathabar.com 

“Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşigine gatnaşýanlar il içinde esasan “waspçylar”, “ýaranjaňlar” hökmünde tanalýar we ýönekeý halk olardan hiç zady geň görmeýär” diýip, ýerli synçy aýtdy.

COVID-19: Özbegistan täze çäklendirmeleri girizýär

Azathabar.com 

Merkezi Aziýanyň iň köp ilatly ýurdy Özbegistan koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, ikinji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 million ilatly Özbegistanyň hökümetiniň ýörite komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çenli dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda özbek hökümeti ozalky girizen çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä, ýurtda jemgyýetçilik, şol sanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler... Читать дальше...

Russiýa ozalky žurnalisti harby syrlary NATO döwletine bermekde aýyplaýar

Azathabar.com 

Russiýada ozalky bir žurnalist, hamala, harby syrlary NATO agza döwletine gowşurandygy üçin, ýokary derejeli dönüklik aýyplamalary esasynda tussag edildi. Käbir synçylar muny ýurtdaky azat metbugata edilýän hüjüm hökmünde häsiýetlendirdiler. Iwan Safronow 7-nji iýulda Moskwadaky jaýynda Federal Howpsuzlyk Gullugy, ýagny FSB tarapyndan tussag edildi we suda eltildi. Safronow özüniň bigünädigini aýtdy. Safronow maý aýyndan bäri Russiýanyň döwlet kosmos agentligi Roskosmosyň başlygynyň kömekçisi bolup işleýärdi. Читать дальше...

Britaniýa koronawirusyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini aradan aýyrmaga ýardam etjek çykdajylary planlaşdyrýar

Azathabar.com 

Britaniýanyň koronawirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini aradan aýyrmaga ýardam etjek, şol sanda infrastruktura sermaýalaryny hem göz öňünde tutýan kiçi-býujeti yglan etmegine garaşylýar. Munuň çägindäki çykdajylar mekdeplere, elýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jemgyýetçilik transportyna gönükdiriler. Britaniýada koronawirusdan 44 müň töweregi adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. ABŞ-da bir gije-gündiziň dowamynda koronawirus bilen kesellän adamlaryň täze rekordy hasaba alyndy. Читать дальше...

FBI başlygy Hytaýyň ABŞ-a ‘uly howp abandyrýandygyny’ aýdýar

Azathabar.com 

ABŞ-nyň Derňewler boýunça Federal Býurosynyň (FBI) direktory Kristofer Wraýyň (Christopher Wray) sözlerine görä, Hytaý içalyçylyk we ogurlyk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara ‘uzak möhlet aralygynda uly howp’ abandyrýar. “Hytaý tarapyndan amal edilýän kontrazwedka we ykdysady içalyçylyk wehimleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýeçiligine, şeýle-de ykdysady ukyplylygyna uly howp abandyrýar” diýip, Wraý 7-nji iýulda Waşingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Читать дальше...

Türk diplomaty Aşgabadyň hassahanasynda pnewmoniýadan aradan çykdy. Türkmen paýtagtynda maska gytçylygy emele geldi

Azathabar.com 

Iýulyň 7-sinden 8-ne geçilen gije Türkmenistandaky türk diplomaty, dini meseleler boýunça geňeşçi Kemal Uçkun Aşgabadyň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynda pnewmoniýadan aradan çykdy. Bu waka ýurduň hassahanalarynda koronawirusa mahsus alamatlary bolan näsaglarda COVID-19 keseliniň tassyklanmagynyň dowam edýändigi, olaryň köpüsine pnewmoniýa diagnozynyň goýulýandygy barada habarlaryň gelip gowuşýan mahalyna gabat geldi. Türk diplomatynyň ölendigi barada öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp... Читать дальше...

Farapda we Çärjewde häkimlik “harasatdan ejir çekenler üçin”, haja dalaşgärlerden pul ýygnaýar

Azathabar.com 

Farap we Çärjew etraplarynyň häkimlikleri, ýerli din wekilleri we metjitleriň ymamlary şu ýyl haj nobaty ýeten ýa-da öz hasabyna haja gitmegi meýilleşdiren etrap ýaşaýjylaryndan öz serişdelerini “harasatdan ejir çekenler üçin” häkimlige geçirmegi talap edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji iýulda habar berdi. Ýerli häkimiýetler haja dalaşgärlere “COVID-19 sebäpli bu ýyl haja gitmek mümkin däl, pullaryňyzy haýyr-sogap üçin beriň! Bu kyn güne düşen raýatlara eden kömegiňiz uly sogap bolar diýen mazmunda wagyzlar köpeldi” diýip... Читать дальше...

Новости там, где Вы


Слухи, сплетни...

Новости Москвы на Moscow.mediaВсе города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.