123ru.net
World News in Turkmen
0 Добавить новость

Новости за 18.07.2020

4

Hepdäniň jemi #28 (18.07.2020 ý.)

Azathabar.com 

Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Täze döredilen halk hereketiniň ýolbaşçylarynyň biri Myrat Gurbanow bilen Syýasy medeniýet, türkmenistanlylar we özgerişlik umydy baradaky söhbetimizi; Demirgazyk Owganystanda dörän täze howp-hatarlar, ekstremist güýçler baradaky maglumatymyzy diňlemäge we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

Habarowskde ýene müňlerçe adam sebit gubernatorynyň tussag edilmegine nägilelik bildirdi

Azathabar.com 

Orsýetiň Uzak Gündogaryndaky Habarowsk şäherinde on müňlerçe adam ýerli häkimiň tussag edilmegine nägilelik bildirmek üçin 18-nji iýulda rugsat berilmedik ýörişe çykdy. Wakanyň bolýan ýerinde düşürilen wideolar, sebitiň paýtagtynda Kremle garşy durmagyň nobatdaky ýörişine gatnaşýan mähelläniň köçelere ýaýrap, şäheriň esasy ýoluny dolduryp barşyny, esasy meýdançada toplanyp, Habarowsk ülkesiniň gubernatory Sergeý Furgalyň boşadylmagyny talap edişişini görkezýär. Habarlara görä, takmynan 15 müňden... Читать дальше...

1


Türkmen resmisi BMG resmileri bilen adam hukuklaryny maslahatlaşdy

Azathabar.com 

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajýew 17-nji iýulda BMG-niň iki resmisi bilen wideo arkaly söhbetdeş boldy.  Duşuşyga BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Rişard Komenda we BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa gatnaşdy diýip, Türkmen DIM-niň websaýty habar berýär.  Taraplar adam hukuklary pudagynda Hereketleriň Milli meýilnamalaryny işläp düzmek we olaryň monitoringi boýunça pikir alyşdylar... Читать дальше...

Amerikan satirigi, türk žurnalistleri Türkmenistanyň 'koronawirus çözgüdini' ýaňsylaýar

Azathabar.com 

Türkmenistan we onuň awtoritar lideri baradaky maglumatlar dünýä ýurtlarynyň habar serişdeleriniň, şol sanda dünýä meşhur satiraçylaryň hem barha kän ünsüni çekýär. ABŞ-nyň meşhur satiriki gepleşikleriniň biri "The Daily Showy" alyp baryjy Trewor Noah soňky gepleşiginde “koronawirus pandemiýasynyň dünýäniň awtoritar diktatorlary üçin aýratyn bir derejede kyn bolandygyny" aýtdy. “Olar örän hakyky bir kesel bilen söweşmeli boldular we şol bir wagtda-da öz ýurtlarynda hiç wagt hiç bir tersligiň bolmaýandygyny görkezmäge çalyşdylar” diýip... Читать дальше...

Türkmenistanyň at gazanan artisti, tanymal opera aýdymçysy Ysmaýyl Jumaýew aradan çykdy

Azathabar.com 

17-nji iýul agşamy Aşgabatda Türkmenistanyň at gazanan artisti, opera aýdymçysy Ysmaýyl Jumaýew aradan çykdy diýip, “Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri habar berdi. Jumaýew soňky gezek 1-nji maýda, Maýa Kulyýewanyň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsertde, 10-njy maýda, Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanan konsertde we maýyň aýagynda Maýa Kulyýwa adyndaky Milli konserwatoriýanyň uçurymlarynyň konsertinde çykyş edipdi diýip, habarda bellenýär. Şeýle-de neşir birnäçe çeşmäniň... Читать дальше...

Gyrgyzystanyň morgy: Nobatlar, gözýaşlar we jynaza hyzmatlary

Azathabar.com 

Gyrgyzystanda koronawirus we pnewmoniýa sebäpli ölüm derejesiniň ýokarlanmagynyň fonunda Bişkek morgunyň aşa köp adamdan dolýandygy baradaky habarlar sosial ulgamlarda ýygy-ýygydan peýda bolup başlady. Gazagystanda hem şuňa meňzeş ýagdaý gaýtalanýar: Bu ýerde žurnalistler ölen ýakynlarynyň jesetlerini almaga synanyşýan we birnäçe sagatlap binanyň daşynda garaşýan adamlaryň ullakan nobatyny wideo düşürdiler. "Nastoýaşeýe wremýanyň" habarçylary bütin gün diýen ýaly patologiki anatomiki býuronyň binasynyň golaýynda bolup... Читать дальше...

Ua24.pro

низ
Слухи, сплетни...

Новости Москвы на Moscow.mediaВсе города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.