123ru.net
World News in Turkmen
0 Добавить новость

Новости за 22.07.2020

4

Gan almak we it çorbasy: Gyrgyzystan galp COVID-19 bejergilerine garşy göreşýär

Azathabar.com 

Gyrgyz häkimiýetleri adamlary COVID-19 keselini bejermek üçin "Hijama" diýlip atlandyrylýan gadymy yslam tejribesini ulanmazlyk barada duýdurdylar. Ýurduň adaty saglygy goraýyş ugamy bu meseläni çözmäge çalyşýarka, adamlar it çorbasyny (zyýansyz, ýöne netijesiz) we gazlandyrylan erginleri (howply bolup biler) içip başladylar.

Owgan gyzy "Talybanyň" ene-atasyny öldürenini gördi, soňra-da AK-47 tüpeňi alyp, iki söweşijini öldürdi

Azathabar.com 

Adamlaryň bir topary Owganystanyň merkezindäki bir obada ýerleşýän palçykdan we kerpiçden ýasalan jaýyň gapysyny kakanda gije sagat 1 töweregidi. Mundan ürken 15 ýaşly Kamar Gül düşekden çykyp, dessine inisini tutdy. Onuň goňşy otagda, ukydan oýanan ene-atasy gapynyň agzyna seresaplylyk bilen golaýlady. Bu "Talybandy". Söweşijiler Gülüň ejesine we kakasyna gapyny açmagy buýurdylar. Olar boýun towladylar. Birnäçe minutdan soň ýaragly söweşijileriň topary gapydan kürsäp içeri girdi. "Olar... Читать дальше...

Marynyň karantinlerinde lukmanlar dermansyz işleýärler, Aşgabatda saglyk işgärleri 15 günlük karantine ugradylýar

Azathabar.com 

Türkmenistanda COVID-19 bilen kesellän we wirusyň ýokaşan bolmagy güman edilýän hassalar üçin karantin ýerlerinde medisina işgärleriniň ýetmezçiligi ýüze çykýar. Lukmanlaryň arasynda ölüm derejesi ýokarlanýar. Lukmanlar, şepagat uýalary we arassaçylyk işgärleri karantinde işlemäge mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Ýurduň häkimiýetleri gysga wagtyň içinde ilatyň köpçülik ýerlerine, söwda merkezlerinde, bazarlara, hyzmat we güýmenje... Читать дальше...

1


Farapda bankomat nobatlaryndaky ýakalaşykda bir aýal öldi. Aşgabatda bankomatlaryň sany azaldylýar

Azathabar.com 

Türkmenistanda bankomatlarda nagt ýetmezçiligi bilen bagly problemalar has-da erbetleşýär. Lebabyň Farap etrabynda bankomatlaryň öňünde nobata duran adamlaryň arasynda dörän uruş-dawada bir aýal heläk boldy. Aşgabatda ilat bank kartlaryndaky puly nagtlaşdyryp bilmeýän mahaly, şäherdäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň biri-birinden garaşsyz üç habarçysy Lebapdan we Aşgabatdan habar berýär. "Farapda adamlar her gün bankomatlaryň öňünde nobata durýarlar. Howanyň gyzgynlygy... Читать дальше...

2Mary welaýatynda zyýansyzlandyryş işleri güýçlenýär, ýöne ýokardan sepilýän dermanlar adamlary gorkuzýar

Azathabar.com 

Şu günler Mary welaýatynyň ähli şäherleriniň, etraplarynyň we obalarynyň üstünden her gün daňa golaý, gije sagat 2-den soň, hem aşakdan hem-de ýokardan derman sepilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda habar berdi. “Ýokardan uçarly aýlanyp, welaýatyň ähli şäherleriniň, etraplarynyň we obalarynyň üstünden derman sepýärler. Aşakdan suw sepýän uly awto ulag bilen şäheriň köçelerine derman garylan suw sepýärler” diýip, habarçy aýtdy. Ol Marynyň üstünden sepilýän dermanlaryň nämediginiň anyklaşdyrylmaýandygyny belledi. Читать дальше...

ABŞ Hytaýyň Hýustondaky konsulhanasyny ýapmalydygyny aýtdy

Azathabar.com 

ABŞ Hytaýyň Hýustondaky (Teksas) konsulhanasyny ýapmalydygyny aýtdy. Pekin muny berk ýazgaryp, munuň halkara kanunçylygyna çapraz gelýändigini we jogap çärelerine iterýändigini aýtdy. Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň 22-nji iýulda beren maglumatyna görä, ABŞ bu barada bir gün öň duýduryş berip, konsulhananyň 72 sagadyň içinde ýapylmalydygyny aýdypdyr. ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň sözçüsi konsulhananyň ýapylýandygyny tassyklady we munuň “amerikanlaryň intellektual eýeçiligini we şahsy maglumatlaryny... Читать дальше...

Tramp ABŞ-da pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy

Azathabar.com 

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp koronawirus bilen bagly ýagdaýlaryň kadalaşyp başlamagyndan owal, Birleşen Ştatlarda pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy. Tramp bu barada aprelden bäri pandemiýa boýunça geçiren ilkinji brifinginde çykyş etdi. 21-nji iýulda Ak Tamda eden çykyşynda Tramp waksinalar we bejergi boýunça gazanylan öňegidişlikler barada hem durup geçdi. Tramp ýüz maskalaryny geýmäge hem çagyrdy. Bu aralykda, ABŞ-da bir gije-gündiziň dowamynda COVID-19 sebäpli 1 müňden hem aşa adam ýogaldy. Читать дальше...

Pompeo Daniýada “Demirgazyk Akym 2” geçirijisini maslahat eder

Azathabar.com 

ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo (Mike Pompeo) 22-nji iýulda Kopengagende Daniýanyň premýer-ministri Mette Frederiksen bilen duşuşanda “Demirgazyk Akym 2” gaz geçirijisini maslahat eder. Russiýanyň tamamlamagy göz öňünde tutýan bu geçiriji arkaly gazy Baltik deňziniň düýbi bilen Ýewropa akdyrmak göz öňünde tutulýar. Geçirijiniň bir bölegi Daniýanyň ykdysady suwlarynyň düýbünden geçmeli. Geçen hepde Pompeo kompaniýalary geçirijini tamamlamak boýunça Russiýa hemaýat bermekden saklanmaga çagyrdy. Читать дальше...

Ermenistan Azerbaýjany täze hüjümlerde aýyplady, Baku ret edýär

Azathabar.com 

Ermenistanyň harbylary Azerbaýjany, mundan bir hepde ozal adam pidalaryna getiren çaknyşyklaryň dörän, serhetýakadaky ermeni pozisiýalaryna garşy täzeden hüjüm etmekde aýyplady. Goranmak ministrliginiň 21-nji iýulda giçlik beren maglumatyna görä, Tawuş welaýatynda ýerleşdirilen ermeni esgerleri azeri kommando güýçlerini yza tesdirmegi başarypdyr. Ministrlik ermeni esgerleriniň arasyndan ýitgileriň ýokdugyny aýtdy. Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi täze hüjümiň bolmandygyny aýdyp, ermeni tarapynyň aýdanlaryny ret etdi. Читать дальше...

Pompeo ABŞ-nyň Hytaýa garşy global koalisiýany gurmagy maksat edinýändigini aýdýar

Azathabar.com 

ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo (Mike Pompeo), şu hepde Ýewropa ýurtlarynyň paýtagtlaryna edýän saparynyň çäklerinde, Waşingtonyň Hytaýyň täsirine garşy durjak halkara koalisiýany gurmagy maksat edinýändigini aýtdy. Şeýle-de Pompeo Pekini koronawirus pandemiýasyny özüniň bähbitlerini ilerletmek üçin ulanmakda aýyplady. Pompeo bu barada 21-nji iýulda Londonda britan premýer-ministri Boris Jonson we daşary işler sekretary Dominik Raab bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bu Pekiniň... Читать дальше...

5
Ru24.pro

низ
Слухи, сплетни...

Новости Москвы на Moscow.mediaВсе города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.