123ru.net
World News in Turkmen
0 Добавить новость

Новости за 16.07.2020

Aýdyldymy-edildi. Türkmenistan ýurtda koronawirus bar ýaly hereket edýär

Azathabar.com 

BSG-niň bilermenleri Türkmenistana eden saparynda ýurt koronawirus bar ýaly hereket etmeli diýen netijä geldiler. Türkmen hükümeti guramanyň COVID-19 boýunça bilermenleriniň Türkmenistana baran gününden başlap, ilatyň fiziki aralygyny saklamak we maska geýmegini üpjün etmek ýaly ençeme aýlap äsgermän gelen çareleri berk girizip başlady. Indi ýurduň häkimiýetleri koronawirusa garşy göreş üçin awiasiýany hem çekýärler.

ABŞ Kongresi Gündogar Ýewropadaky demokratik yza gaýdyşlyga alada bildirýär

Azathabar.com 

ABŞ Kongresi, koronawirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly, Gündogar Ýewropada demokratik yza gaýdyşlyga alada bildirýär. Wekil Bill Keating (demokrat – Massaçusets) bilen Dina Titus (demokrat – Newada) 14-nji iýulda Wekiller öýüniň Daşary gatnaşyklar komitetine öňki kommunistik ýurtlaryň, şol sanda Polşanyň we Wengirýanyň ýolbaşçylarynyň pandemiýany öz häkimiýetlerini berkitmek üçin ulanýandyklaryny aýtdy. “Biz... Читать дальше...
Aşgabatda lomaý bazarlaryň ýapylmagy azyk harytlarynyň iki esse gymmatlamagyna getirdi

Azathabar.com 

COVID-19 bilen bagly aladalaryň fonunda, Aşgabatda lomaý söwda bazarlarynyň birnäçesi ýapylandan soň, azyk harytlarynyň bahasy iki esse gymmatlady. Munuň bilen bir wagtda, ilat bank kartlaryndaky puly nagtlaşdyryp bilmän kösenýän mahaly, olar muny nagt däl söwdada hem ulanmakda kynçylyk çekýärler. Bu aralykda, bank işgärleriniň ençemesi ilatyň kartlaryndaky puly gizlin nagtlaşdyryp bermek arkaly, bikanun gazanç edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. "Aşgabadyň ýapylmadyk... Читать дальше...

Saýlawlaryň öň ýany protestler dowam edýän wagty, Lukaşenka “rewolýusiýalaryň” Belarusa ýardam bermejekdigini aýdýar

Azathabar.com 

Belarusda öňümizdäki aý geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda iki esasy dalaşgäriň saýlawlardan çetledilmeginiň yzýany polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň, prezident Alýaksandr Lukaşenka Günbatar tankydyny ret etdi. “Biz hiç kimiň bize nädip ýaşamalydygyny aýtmagyny islemeýäris” diýip, Lukaşenka 15-nji iýulda gündogar Witsebsk şäherinde ýerli häkimiýetler bilen geçiren duşuşygynda aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawynda bu wezipä yzly-yzyna altynjy... Читать дальше...

Moskwadaky anti-Putin protestlerinde 140-dan gowrak adam tussag edildi

Azathabar.com 

Moskwada rus polisiýasy ýaňy-ýakynda tassyklanan we prezident Wladimir Putine 2036-njy ýyla çenli iki möhlete wezipede galmaga rugsat berýän soňky konstitusiýa üýtgetmelerine protest bildiren 100-den köp adamy tussag etdi. Garaşsyz syýasy gözegçilik guramasy “OWD-Info” 15-nji iýulda azyndan 147 demonstrantyň tussag edilendigini aýtdy. Olaryň käbiri soňra boşadyldy. “Current Time-yň” korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstünde süýreýşine we olaryň birini saçyndan çekip polisiýanyň ulagyna äkidişine şaýat boldy. Читать дальше...

Azerbaýjan – Ermenistan serhedinde çaknyşyk gaýtadan dowam edýär

Azathabar.com 

Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çaknyşyklaryň 16-njy iýulda irden ýene dowam edendigi habar berildi. Iki tarap birek-biregi öz serhedine hüjüm etmekde we obalary oka tutmakda aýyplady. Ermeni goşuny özüniň demirgazyk-gündogar Tawuş etrabynda ýerleşýän serhet postlarynyň birine Azerbaýjanyň daň atmazynyň öňüsyrasynda eden hüjümini puja çykarandygyny öňe sürdi. “Gazaply ýaragly söweşden soň duşman yza gaýtaryldy, olar ýitgi çekdi” diýip, Goranmak ministrliginiň metbugat sekretary Şuşan Stepanian aýtdy. Читать дальше...


Слухи, сплетни...

Новости Москвы на Moscow.mediaВсе города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.