123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 02.07.2020

Azat Adalga: Sosial media

Azathabar.com 

Sosial media adamzadyň soňky 20 ýylyň dowamynda döreden we kämilleşdiren täze maglumat giňişligi hem-de aragatnaşyk guralydyr.

Türkmenistan halkara saglyk wekilleriniň gelmegine taýýarlanyp, COVID-19 garşy öň etmedik çärelerini görýär

Azathabar.com 

Türkmenistanda COVID-19-a garşy çäreleriň birnäçesi indi görlüp başlandy. Paýtagtda käbir bazarlar ýapylýar, konsertler ýatyrylýar, jemgyýetçilik ýerlere barýan adamlardan dezinfeksiýa çäreleri talap edilýär. Saglyk işgärleri iş ýerlerinde gorag serişdelerini ulanýar. Saglyk edaralarynda şu günler ýowar geçirilýär.
Heýkeller we olaryň manylary: Merkezi Aziýa sapaklary

Azathabar.com 

Azatlyk angliýaly alym, imperiýalary we kolonial uruşlary öwrenýän, ruslaryň we sowetleriň Merkezi Aziýada galdyran yzlaryna aýratyn nazar salýan taryhçy Aleksandr Morrisonyň heýkeller baradaky makalasyny çap etmek bilen, Türkmenistandaky ýadygärlikler barada söhbete başlamagy nazarda tutýar.

Gazagystan koronawirus çäklendirmelerini täzeden güýje girizýär

Azathabar.com 

Gazagystanda häkimiýetler ýurtda koronawirus näsaglarynyň sany ýokarlanýan wagty täzeden bölekleýin petiklenme çärelerini güýje girizdi. 2-nji iýulda hökümet iki hepde dowam etjek çäklendirmeleriň 5-nji iýulda başlajakdygyny mälim etdi. Çäklendirmeler köpçülikleýin medeni-dynç alyş çärelerine, sport bäsleşiklerine, maşgala baýramçylyklarynyň, ýa-da ýas çäreleriniň köpçülikleýin bellenilmegine girizilen gadaganlygy öz içine alýar. Adamlaryň hereket çäklendirmeleri hem durmuşa geçiriler. Üçden köp... Читать дальше...

Belarusyň prezidentlik saýlawlarynda ses berişligiň öňýany BMG raýat jemgyýetine edilýän ‘basyşy’ bes etmäge çagyrdy

Azathabar.com 

Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleri 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňýany Belarus hökümetini onuň syýasy aktiwistleriň, hukuk goraýjylaryň, žurnalistleriň we bloggerleriň garşysyna alyp barýan “eden-etdilikli tussag etmeler, zorluk we gorkuzmak syýasatyndan” el çekmäge çagyrdy. Garaşsyz bilermenler 1-nji iýulda çap eden beýanatynda Belarusda geçirilen demonstrasiýalarda 18-nji iýundan bäri tutuş ýurt boýunça raýat jemgyýetiniň azyndan 200 wekiliniň tussag edilendigini... Читать дальше...

Türkiýäniň ýokary kazyýeti Aýasofýanyň hukuk durumyny gözden geçirýär

Azathabar.com 

Türkiýäniň iň ýokary administratiw kazyýeti Stambuldaky Aýasofýany metjide öwrüp-öwürmezlik barada karar berer. Döwlet geňeşi 2-nji iýulda ýa-da 15 günüň dowamynda karar berer diýip, “Anadolu” döwlet habar agentligi habar berdi. Wizantiýa imperatory Justinian I tarapyndan 532-537-nji ýyllar aralygynda bina edilen Aýasofýa (Mukaddes Paýhas) tas müň ýyl hrisitian dünýäsinde iň uly ybadathana bolupdy. Osman imperiýasy 1453-nji ýylda Konstantinopoly basyp alandan soň, bu ybadathana metjide öwrüldi. Читать дальше...

BSG koronawirusyň ýaýramagy barada täze duýduryş ýaýratdy, ABŞ-da ştatlar çäklendirmeleri gowşatmagy yza çekýär

Azathabar.com 

Bütindünýä Saglyk Guramasy koronawirus pandemiýasynyň ozalkysyndan has çalt ýaýraýandygyny aýdyp, berk duýduryş ýaýratdy, ABŞ-da 1-nji iýulda koronawirus näsaglarynyň gündelik sany ilkinji gezek 50 müň adamdan aşdy. Bütindünýä Saglyk Guramasynyň maglumatlary geçen hepde global ýokançlyklaryň iň ýokary derejä ýetendigini, her gün täze 160 müň koronawirus näsagynyň hasaba alynýandygyny görkezdi. Jons Hopkins uniwersitetiniň sanlaryna görä, 1-nji iýulda diňe Birleşen Ştatlaryň özünde 52 müňden gowrak täze ýokaşma hasaba alyndy. Читать дальше...

Gazagystan koronawirus petiklemelerini täzeden güýje girizmegi meýilleşdirýär

Azathabar.com 

Ýokanja ýolugýanlaryň birden ýokarlanmagy bilen, gazak hökümeti koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin täzeden güýje giriziljek petiklenme çäreleriniň maksatnamasyny hödürledi. Plana görä, bu Merkezi Aziýa ýurdunyň ikinji petiklenmesi 5-nji iýulda başlanar we 14 gün dowam eder diýip, prezident Kasym-Žomart Tokaýew 1-nji iýulda twit ýazdy.   Tokaýew saglyk ministri Alekseý Tsoýuň bir gün soň teklibiň detallaryny hödürlejekdigini ýazdy. Bu bildiriş Tsoýuň häkimiýetlere wirusyň öňüni almak... Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.