123ru.net
World News in Turkmen
0 Добавить новость

Новости за 28.07.2020

Habarowskde müňlerçe adam Kremle garşy protestleri dowam etdirýär

Azathabar.com 

Müňlerçe adam Russiýanyň Uzak Gündogaryndaky Habarowsk şäheriniň merkezi meýdanynda ýygnanyp, sebitiň häkimi Sergeý Furgalyň boşadylmagyny we yzyna gaýdyp gelmegini talap etdi. 9-njy iýulda Habarowskde tussag edilip, Moskwa alnyp gidilen Furgal adam öldürmek synanyşygynda we 2004-2005-nji ýyllarda iki adamy öldürmäge buýruk berenlikde aýyplanýar. Onuň tarapdarlary bu aýyplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Aýyplamalary ret edýän Furgal iki ýyla golaý ozal geçirilen saýlawlarda Kremle tarapdar dalaşgäri ýeňdi. Читать дальше...

BSG: Pandemiýa möwsümleýin däl-de, “bir uly tolkun”

Azathabar.com 

Bütindünýä saglyk guramasy (BSG) Ýewropadaky we Aziýadaky döwletler wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin täze çäklendirmeleri girizýän mahaly, tomus paslynda koronawirusyň planetanyň demirgazyk ýarym şarynda ýokuşmagy barada arkaýynlaşmaklyga ýol berilmeli däldigini duýdurdy. “Adamlar henizem pasyllar hakda pikir edýärler” diýip, BSG-niň aragatnaşyk bölüminiň işgäri Margaret Harris 28-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. “Hemmämiziň düşünmeli zadymyz, bu täze wirus we ... bu özüni başgaça alyp barýar" diýip... Читать дальше...

Türkmenistanda keselçilik, ölüm, keselhana barýanlar rentgen edilýär, bokurdakdan test nusgasy alynýar

Azathabar.com 

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda COVID-19 alamatlary bilen kesellänleriň sany we ölüm derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly ýagdaýyň çalt ýaramazlaşýandygyny habar berdiler. Resmi maglumatlara laýyklykda "koronawirusdan azat" Türkmenistan keseliň ýaýramagynyň öňüni alýar, emma ýurduň häkimiýetleri bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbini düşündirmeýär. Ýutda adamlaryň köpçülikleýin näsaglamagyna we ölmegine sebäp bolýan keseliň pidalary barada Azatlyk Radiosyna 28-nji iýulda şeýle maglumatlar mälim boldy... Читать дальше...
ABŞ we Russiýa ýadro ýaraglaryna gözegçilik etmek baradaky gepleşiklere Wenada başlaýar

Azathabar.com 

ABŞ bilen Russiýanyň resmileriniň arasynda ýadro ýaraglaryna gözegçilik etmek barada üç gün dowam etjek gepleşikler 28-nji iýulda Wenada başlaýar. Geçen aý geçirilen gepleşikleriň birinji tapgyrynda ABŞ we Russiýa taraplaryň soňky esasy ýadro şertnamasy bolan 2010-njy ýyldaky Täze strategiki ýaraglar şertnamasyny – “Täze START” – ara alyp maslahatlaşdylar. Bu şertnama taraplaryň uzak aralyga niýetlenen ýadro ýaraglarynyň sanyny kesgitleýär. 22-23-nji iýunda Wenada geçirilen şol gepleşiklerden soň... Читать дальше...

Pakistan: Irdenki reýdde bäş harby we söweşiji diýlip güman edilýän iki adam öldi

Azathabar.com 

Pakistanyň polisiýasy söweşijileriň ýurduň demirgazyk-günbataryndaky buky ýerlerine geçirilen reýdde Pakistanyň terrorçylyga garşy göreşýän bäş harbysynyň we söweşiji diýlip güman edilýän iki adamyň ölendigini habar berdi. Polisiýanyň metbugat wekili Imtiaz Hanyň aýtmagyna görä, 28-nji iýulda irden Terrorçylyga garşy göreş bölüminiň (CTD) komandirleri Çilas etrabyndaky bir jaýa reýd geçirjek bolanda, olar bilen şübheli söweşijileriň arasynda bir sagatlap dowam eden ok atyşyk boldy. Bu etrap Owganystan... Читать дальше...

“Açlyk näme iýdirmez...”: Türkmenistandaky krizis

Azathabar.com 

Türkmenistandaky barha ýitileşýän ykdysady we azyk krizisiniň arasynda pulsuzlykdan kösenýän ilat eklenç-güzeran aladasynda zir-zibilleri dörýär, dilegçilik edýär, şeýle-de käbir aýal-gyzlar mätäçlikden tenlerini satmaga mejbur bolýar. Azatlygyň dürli regionlardaky habarçylary soňky günlerde azyk harytlarynyň bahalarynyň ýene gymmatlandygyny habar berýärler. “Türkmenabatda kartoşkanyň 1 kilogramy 8 manada, käşiriňki hem 10 manada çykdy. 1 litr süýdüň bahasy 9 manada galdy. Jylka etiň 1 kilogramy 80-90 manada golaýlady. Читать дальше...

Demirgazyk Koreýa COVID-19 bolmagy güman edilýän ilkinji ýagdaýdan soň öňüni alyş çärelerini güýçlendirýär

Azathabar.com 

Demirgazyk Koreýa köpçülik öňünde tassyklanan ilkinji COVID-19 hadysasy bolmakda güman edilýän ýagdaýa garşy göreşmek üçin serhetýaka Kaesong şäherini petikländen soň, 28-nji iýulda koronawirusa garşy has berk öňüni alyş çärelerini yglan etdi.  Demirgazyk Koreýanyň KCNA döwlet habar agentligi test esbaplary, gorag eşikleri we lukmançylyk enjamlary eltilýän mahaly, berk karantin çäreleriniň geçirilýändigini we etraplaryň barlanýandygyny aýtdy. Wirusyň Günorta Koreýadan gaçyp, öz watanyna gaýdyp... Читать дальше...

Suw joşmasyndan zyýan çeken Niçka obasynyň ýaşaýjylary wagtlaýyn çatmalarda ýaşaýar

Azathabar.com 

Türkmen häkimiýetleri iýun aýynda Garagum derýasynyň joşmagy netijesinde suw basan Niçka obasyna heniz hem ýardam ibermeýär. Obadaky onlarça hojalyk indi bir ýarym aý bäri wagtlaýyn dikilen çatmalarda ýaşaýar diýip, Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu sebitden habar berýär. "Niçka obasynda 50-60 çemesi hojalygyň ýaşaýyş jaýy suwuň aşagynda galdy. Soňra-da çägä gömüldi. Bu waka iýun aýynyň birinji ongünlüginiň ahyrynda bolan bolsa-da, häkimiýetler tarapyndan heniz hem hiç hili kömek ýok" diýip, oba... Читать дальше...

Today24.pro


Слухи, сплетни...

Новости Москвы на Moscow.mediaВсе города России от А до Я

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.