123ru.net
World News in Turkmen
Добавить новость

Новости за 03.07.2020

COVID-19 näsaglarynyň birden köpelmegi Merkezi Aziýa ýurtlaryny çäklendirmeleri yza getirmäge mejbur edýär

Azathabar.com 

Merkezi Aziýa ýurtlary özleriniň gowuşgynsyz ykdysadyýetini göwşüldeden we uzaga çeken petiklenmelerden ýaňy çykyp barýarka, koronawirus ýokançlyklarynyň täzeden ýokarlanyp başlamagy, bu ýurtlarda resmileri iş ýerlerini ýapyp, adamlary işsiz goýýan çäklendirmeleri täzeden güýje girizmäge mejbur edýär. Ýöne pandemiýa döwründe saglyk işgärleri we gabyr gazýanlar üçin elmydama-da iş köp. “Adaty günlerde biziň mazarlygymyzda her aý bäş töweregi jeset jaýlanýar” diýip, Gazagystanyň Aktobe şäheriniň... Читать дальше...

AÝ/AR garaşsyz habar bermegiň we täsiriň 70 ýyllygyny belleýär

Azathabar.com 

1950-nji ýylyň 4-nji iýulynda, Azat Ýewropa radiosy (Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy) kommunistik Çehoslowakiýadaky demir perdäniň arkasyndaky tomaşaçylara ilkinji gezek “Gepleýär Azatlyk Radiosy” diýip yglan edende, adamlar hakykata garaşýandyklary üçin diňlediler. Ýetmiş ýyldan soň platformalar giňedi we onuň mandaty artdy. Azatlyk Radiosy erkin metbugat doly ýola goýulmadyk 23 ýurtda 38 milliondan gowrak adama radio, teleýaýlym we sanly habar beriş serişdeleri arkaly möhüm habarlary ýaýradýar.... Читать дальше...
Türkmenistanlylar Berdimuhamedowyň doglan gününde aýdym aýtdylar

Azathabar.com 

Türkmenistanyň prezidenti 63 ýaş toýuny belledi. Döwlet kanallarynda çagalaryň we ýaşulularyň oňa aýdym aýdyp, doglan gününi gutlaýan pursatlary görkezildi. Emma daşary ýurtda ýaşaýan türkmenler onuň işinden çekilmegini talap edip, ýygnanyşyklar geçirdiler. Olar "Doglan günüň gutly bolsun!" deregine "Gurbanguly, güm bol" aýdymyny aýtdylar we türme eşigini "sowgat berdiler".

Aşgabatda hassahanalar karantine ýapylýar, kärhanalar distansion iş usulyna geçýär

Azathabar.com 

Aşgabatda hassahanalar karantine ýapylýar, käbir döwlet edaralary işgär sanyny azaldýar, hususy kärhanalary uzakdan işlemek tertibine geçýär. COVID-19 keseli resmi taýdan hasaba alynmadyk ýurtda koronawirus alamatlary bilen ýüze çykan agyr pnewmoniýanyň möwç almagy dowam edýär, ölüm hadysalary ýüze çykýar. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, paýtagtda karantin üçin ýapylan saglyk edaralarynyň arasynda Magtymguly we Andalyp köçeleriniň çatrygyndaky (öňki demir ýol klinikasy) poliklinikasynyň... Читать дальше...

Lebaply daýhanlar prezidentiň täze goşgusyny ýat tutmaga mejbur edilýär

Azathabar.com 

Lebap welaýatynyň Kerki we Köýtendag etraplarynda oba hojalyk işgärleri, hususan-da kärendeçi daýhanlar prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze goşgusyny ýat tutmaga mejbur edilýär. Bu waka döwlet telewideniýesinde ýurduň dürli ýokary okuw jaýlarynda prezidentiň täze "Bugdaý" atly goşgusynyň neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilmegi mynasybetli "hoşallyk maslahatlarynyň" geçirilendigi barada habar berlen mahalyna gabat geldi. "Kerkide we Köýtendagda, şeýle-de bu sebitleriň obalarynda arçynlar... Читать дальше...

Forbes.uz Saida Mirziýoýewany Özbegistanda meşhur blogçylaryň sanawyndan aýyrdy

Azathabar.com 

Forbes.uz Saida Mirziýoýewany Özbegistanda meşhur blogçylaryň sanawyndan çykardy. “Ozodlik” radiosy bir gün öň bu neşiriň prezident Şawkat Mirziýoýewiň uly gyzyny ýurduň iň meşhur blogçylarynyň hataryna goşandygyny habar berdi. 1-nji iýulda çykan Forbes.uzyň çap eden reýtingi “Top-15” diýlip atlandyrylan hem bolsa, onda Mirziýoýewanyň ady bilen 16 blogçynyň ady görkezildi. Emma muňa garamazdan, bir gün geçensoň, prezidentiň gyzynyň ady bu sanawdan aýryldy we netijede sanawda diňe 15 blogçy galdy. Читать дальше...

Gyrgyzystanda bir gije-gündizde 506 sany COVID-19 näsgay ýüze çykaryldy

Azathabar.com 

Gyrgyzystanda soňky bir günüň dowamynda koronawirus ýokuşmasynyň 506 sanysy ýüze çykaryldy. Bu barada 3-nji iýulda Gyrgyzystanyň Saglyk ministrliginiň jemgyýetçilik saglygy bölüminiň başlygy Aýnura Akmatowa tarapyndan geçirilen brifingde habar berildi. Bişkekde 230 ýagdaý ýüze çykaryldy, Çuý sebitinde - 151, Oşda - 36, Oş sebitinde - 14, Jelalabatda - 21, Narynda - 9, Talasda - 1, Batkende - 19, Yssykkölde sebitinde – 25 adama wirus ýokuşandygy belli boldy. Soňky 24 sagadyň dowamynda ozal COVID-19-yň ýokuşandygy tassyklanan 125 näsag... Читать дальше...

Gazagystanda ýene-de 1501 adama COVID-19-yň ýokuşandygy hasaba alyndy

Azathabar.com 

Häkimiýetleriň habar bermegine görä, 2-nji iýulda Gazagystanda 1,501 täze koronawirus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Wirus ýokuşan 496 adamda keseliň alamatlary bar, 1005 adamda keseliň alamatlary görünmeýär. Saglyk ministligi iýun aýynyň başyndan bäri simptomly näsaglary we wirusyň asimptomatik göterijileri diýlip atlandyrylýan hassalary aýratyn sanap başlady, emma 1-nji iýuldan başlap, simptomsyz näsaglar hem umumy statistikalarda hasaba alynýar. Saglyk ministrliginiň habaryna görä, ýurtda jemi 44,075 wirus ýokuşan hasaba alyndy. Читать дальше...

Türkmen, azeri we owgan liderleri "Lapis Lazuli" taslamasyny maslahatlaşdy

Azathabar.com 

2-nji iýulda Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň arasynda wideomaslahat görnüşinde üç taraplaýyn duşuşyk geçirildi diýip, TDH habar berýär. "Lapis Lazuli" halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniň bilelikdäki taslamasyny amala aşyrmak baradaky mesele ýokary derejedäki iş maslahatynyň gün tertibine çykaryldy. Neşir Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gürjüstan, Türkiýe («Lapis Lazuli») ugry boýunça täze ulag geçelgesini döretmek taslamasynyň strategik taýdan möhüm taslamalaryň biridigini belleýär. Читать дальше...

Mekge hem saglyk meseleleri. Musulmanlara haj zyýaraty gadagan edildi

Azathabar.com 

Saud Arabystany koronawirus sebäpli bu ýyl haj zyýaratynyň ýatyrylýandygyny yglan etdi. Haj zyýaraty iýul aýynyň ahyryna gabat gelýärdi, ýöne COVID-19pandemiýasynyň howpy sebäpli onuň ‘örän çäklendirilendigini’ aýtdy. Her ýylda bäş günüň dowamynda geçirilýän haj zyýaratyny ýurduň öz ilaty hem-de eýýäm patyşalygyň içinde bolan myhmanlar geçirip bilerler. Şeýle hem Er-Riýad ençeme syýasy hem ykdysady howplardan ätiýaçlanyp, şeýle-de birnäçe yslam döwletleriniň yslamyň bäş sütüniniň biri bolan haj zyýaratyna... Читать дальше...

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.