123ru.net
World News in Hebrew

סכיני שף מוכיחות את עצמן לאורך זמן

012

כל מי שעובד במטבח במשך תקופה ארוכה יודע כי מדובר בעבודה מספקת, אם כי לא פעם גם שוחקת ומתישה. כי מצד אחד אתם נהנים ליצור מנות חדשות, להוסיף שדרוגים לתפריט ולהפתיע את הסועדים במנות מנצחות, ומצד שני אתם מתמודדים בכל עת בהכנת מהירה של מנות ללקוחות הרעבים, ועליכם לתמרן בין האוכל שאתם מוציאים מהמקרר לשימוש בכלים השונים להכנתו. ואם מדברים על כלים, אי אפשר שלא להזכיר את הסכין, שכן סכיני שף הן המפתח להצלחת כל מנה שתבחרו לעבוד עליה

Комментарии для сайта Cackle

Загрузка...


Губернаторы России

Спорт в России и мире

Безопасность, обучение, мотивация: для чего вам нужен персональный тренер, и как правильно его подобрать


Загрузка...

Все новости спорта сегодня


Новости тенниса
Australian Open

Оже-Альяссим о поражении от Медведева: уезжаю из Австралии с высоко поднятой головойдшму


Загрузка...


123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.


Загрузка...

Загрузка...

Экология в России и мире

Энергоэффективность во главе. В России проходит конкурс в сфере ЖКХ

Путин в России и мире

Страна миллиардеров-орденоносцев: за время президентства Владимира Путина государственные награды получили все самые богатые люди России


Лукашенко в Беларуси и мире

Лукашенко обратится с посланием к народу Беларуси и Национальному собранию
123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Зеленский в Украине и мире

Видео: Зеленский отступил в Донбассе


Навальный в России и мире

Олегу Навальному могут заменить условное наказание на реальное по «санитарному делу»Здоровье в России и миреЧастные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России


Загрузка...

Загрузка...Виктор Цой

На выставке Цоя показали кассету, которую он слушал в момент гибелиГинеколог Лордкипанидзе призвал не сравнивать суррогатное материнство с торговлей детьми

Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.netСпонсоры 123ru.net